مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

مهندس محمد مودی

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15-این برنامه آموزشی ترویجی با هدف آشنایی پنبه کاران شهرستان نهبندان با روش های نوین مدیریت مزارع پنبه برگزار گردید. بازدید از کانون یادگیری کشت حفاظتی پنبه ، سایت الگویی کشاورزی حفاظتی ،مزارع الگویی تغذیه پنبه ،مزارع تکثیر بذری پنبه و بازدیداز ادوات نوین کاشت داشت و برداشت پنبه درشرکت تعاونی بهدشت بشرویه ازدیگربرنامه های این فعالیت آموزشی بود.

برگزاری مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان -1402.3.27

برگزاری مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان -1402.3.27 . این جلسه با حضوراستاندارو مسئولین محترم استانی و شهرستانی وبهره برداران بخش کشاورزی برگزار گردید دراین مراسم از مدال ، کاپ و سند الگوی کشت استان رونمایی گردید .

رونمایی ازمدال قهرمانان تولید درمراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

رونمایی ازمدال قهرمانان تولید درمراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

رونمایی از کاپ قهرمانان تولید در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

رونمایی از کاپ قهرمانان تولید در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

رونمایی از سند اصلاح الگوی کشت استان خراسان جنوبی در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

رونمایی از سند اصلاح الگوی کشت استان خراسان جنوبی در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27

برگزاری روز انتقال یافته ها با موضوع پیوند وهرس سبز درمرکز تحقیقات -مورخ 1402.3.10با حضورمحققین ارشد مرکز،کارشناسان سطح استان و کشاورزان

برگزاری روز انتقال یافته ها با موضوع پیوند وهرس سبز درمرکز تحقیقات -مورخ 1402.3.10با حضورمحققین ارشد مرکز،کارشناسان سطح استان و کشاورزان 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات انار.1401/11/4-چاه حسین آباد شهرستان نهبندان

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات انار.1401/11/4-چاه حسین آباد شهرستان نهبندان 

 

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس  

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات ازکانون جوانان روستایی و عشایری مود

بازدید جناب آقای دکتر قاسمی از فعالیتهای کانون جوانان روستایی و عشایری شهرستان سربیشه درتاریخ 1401/9/27 .

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

کارگاه آموزشی کود کمپوست شهرستان زیرکوه مرکز جهاد کشاورزی زهان

هفتمین کاروان تخصصی محصول پنبه -شهرستان بشرویه 1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید.

این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ، کارشناسان و مسئولین محترم مدیریت ترویج و حفظ نباتات استان و گروه رسانه مدیریت ترویج استان و تعدادی از کشاورزان پیشرو پنبه کار شهرستان اجرا گردید.

این برنامه ترویجی در دو مسیر سایت الگویی و سایت pvs پنبه و با پوشش آنلاین از طریق شبکه برکت استان و ارتباط با شبکه ملی برکت صورت پذیرفت.

مراسم تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان

افتتاح نمایشگاه ایده ، خانه ، فن بازار در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند با حضور دکتر خزعلی معاون امورزنان ریاست جمهوری

رونمایی از استودیو کشاورز

شبکه برکت

روزمزرعه

هفته انتقال یافته ها

دوره آموزشی ترویجی

زنجیره تولیدمحصولات گلخانه ای

هفتمین کاروان تخصصی محصول پنبه -شهرستان بشرویه 1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید.

این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ، کارشناسان و مسئولین محترم مدیریت ترویج و حفظ نباتات استان و گروه رسانه مدیریت ترویج استان و تعدادی از کشاورزان پیشرو پنبه کار شهرستان اجرا گردید.

این برنامه ترویجی در دو مسیر سایت الگویی و سایت pvs پنبه و با پوشش آنلاین از طریق شبکه برکت استان و ارتباط با شبکه ملی برکت صورت پذیرفت.

هفتمین کاروان تخصصی محصول پنبه -شهرستان بشرویه 1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید.

این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ، کارشناسان و مسئولین محترم مدیریت ترویج و حفظ نباتات استان و گروه رسانه مدیریت ترویج استان و تعدادی از کشاورزان پیشرو پنبه کار شهرستان اجرا گردید.

این برنامه ترویجی در دو مسیر سایت الگویی و سایت pvs پنبه و با پوشش آنلاین از طریق شبکه برکت استان و ارتباط با شبکه ملی برکت صورت پذیرفت.

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان تات درمرکز جهاد کشاورزی شاخنات - شهرستان بیرجند 1401.5.19

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان تات درمرکز جهاد کشاورزی شاخنات - شهرستان بیرجند 1401.5.19

روز چهارشنبه مورخ 1401.5.19 معاون وزیر و رئیس سازمان تات  وارداستان خراسان جنوبی شدند .در این سفر یک روزه معاون وزیر پس از میثاق با شهداء ، با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند سپس از پردیس  تحقیقات و آموزش کشاورزی قاینات بازدید نموده و در ادامه در کانون یادگیری زرشک در حوزه مرکز جهاد کشاورزی شاخنات حضور پیدا کردند .همچنین بازدیدی را از ایستگاه بز کرکی شهرستان سربیشه داشتند .

 

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

بازدید رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها،الگوهاوروشهای ترویجی دفترترویج سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات

درتاریخ 1401/9/27 رئیس محترم گروه ممیزی رهیافتها ،الگوهاو روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی سازمان تات از مرکز جهاد کشاورزی شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس

بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی از مزارع تحقیقی - ترویجی روستای چاهنو- شهرستان فردوس  

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15-این برنامه آموزشی ترویجی با هدف آشنایی پنبه کاران شهرستان نهبندان با روش های نوین مدیریت مزارع پنبه برگزار گردید. بازدید از کانون یادگیری کشت حفاظتی پنبه ، سایت الگویی کشاورزی حفاظتی ،مزارع الگویی تغذیه پنبه ،مزارع تکثیر بذری پنبه و بازدیداز ادوات نوین کاشت داشت و برداشت پنبه درشرکت تعاونی بهدشت بشرویه ازدیگربرنامه های این فعالیت آموزشی بود.

آخرین اخبار

اخبار مدیریت و ادارات

 • اخبار مدیریت
 • بیرجند
 • فردوس
 • طبس
 • سربیشه
 • نهبندان
 • سرایان
 • بشرویه
 • خوسف
 • درمیان
 • قاین
 • زیرکوه
IMAGE

05 مهر 1402

بازدید آموزشی کشاورزان شهرستان قائنات از مزارع کشت سبزی وتکثیر نهال عناب ،توت ، کاج و...در شهرستان خواف استان خراسان رضوی -1402.6.29

بازدید آموزشی کشاورزان شهرستان قائنات از مزارع کشت سبزی وتکثیر نهال عناب ،توت ، کاج و...در شهرستان خواف استان خراسان رضوی -1402.6.29

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

برگزاری روزمزرعه با موضوع " مدیریت تغذیه مزارع پنبه " 1402.6.29-شهرستان سرایان -سایت الگویی ترویجی پنبه

برگزاری روزمزرعه با موضوع " مدیریت تغذیه مزارع پنبه "  1402.6.29-شهرستان سرایان -سایت الگویی ترویجی پنبه 

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

برگزاری روزمزرعه " ضدعفونی بذورغلات "با هدف پیشگیری ازبیماریهای سیاهک پنهان و آشکار-1402.6.29-شهرستان درمیان

برگزاری روزمزرعه " ضدعفونی بذورغلات "با هدف پیشگیری ازبیماریهای سیاهک پنهان و آشکار-1402.6.29-شهرستان درمیان -روستای آواز

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 مهر 1402

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15-این برنامه آموزشی ترویجی با هدف آشنایی پنبه کاران شهرستان نهبندان با روش های نوین مدیریت مزارع پنبه برگزار گردید. بازدید از کانون یادگیری کشت حفاظتی پنبه ، سایت الگویی کشاورزی حفاظتی ،مزارع الگویی تغذیه پنبه ،مزارع تکثیر بذری پنبه و بازدیداز ادوات نوین کاشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 شهریور 1402

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی در روستای بیدسکان فردوس

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی در روستای بیدسکان فردوس به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس گروه جهادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس به روستای بیدسکان اعزام و اقدام به برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی نمودند. در پایان کلاس به منظور رفاه حال بهره برداران اقدام به...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 شهریور 1402

برگزاری کلاس آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم شهرستان فردوس

برگزاری کلاس آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهد کشاورزی شهرستان فردوس در راستای امنیت غذایی و تغذیه سالم و بالا بردن سطح آگاهی روستاییان در تاریخ 1402/6/11 دوره آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم با همکاری اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی وشبکه بهداشت شهرستان فردوس و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 شهریور 1402

آشنایی با کاشت داشت و برداشت زیره سیاه در روستای مهوید شهرستان فردوس

 برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با کاشت داشت و برداشت زیره سیاه در روستای مهوید و باغستان سفلی به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس، کارشناسان جهادکشاورزی به همراه مدرس مدعو از استان خراسان رضوی؛ اقدام به برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با کاشت، داشت و برداشت زیره سیاه در روستای مهوید و باغستان سفلی نمودند. در پایان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری های زرشک در سایت الگویی زرشک - 1402.6.9- شهرستان زیرکوه

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری های زرشک در سایت الگویی زرشک - 1402.6.9- شهرستان زیرکوه 

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

کیل گیری باغ پسته کاندید تولیدکننده برتر استانی -1402.6.7 - شهرستان فردوس

کیل گیری باغ پسته کاندید تولیدکننده برتر استانی -1402.6.7 - شهرستان فردوس - کیل گیری در محل باغ آقای مصطفی مرادی با حضور آقای مهندس غوث رئیس محترم اداره هماهنگی ترویج و آقای مهندس دوریشی و آقای مهندس خسروی از معاونت تولیدات گیاهی سازمان برگزار شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری روزمزرعه " مدیریت باغات پسته بامحوریت آفات وبیماری ها "درمحل سایت الگویی پسته واقع درموتورپمپ اتحاد باحضورباغداران وکارشناسان مرکزجهادکشاورزی آیسک ومدیریت جهادکشاورزی سرایان برگزارشد. ️1402.6.7

برگزاری روزمزرعه " مدیریت باغات پسته بامحوریت آفات وبیماری ها "درمحل سایت الگویی پسته واقع درموتورپمپ اتحاد باحضورباغداران وکارشناسان مرکزجهادکشاورزی آیسک ومدیریت جهادکشاورزی سرایان برگزارشد. ️1402.6.7

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در قالب اردوی جهادی با مشارکت مرکز جهاد کشاورزی شاخنات ، پست دامپزشکی سده و خانه بهداشت مهمویی، در محل هیات ابوالفضلی روستای مهمویی شهرستان بیرجند-1402.6.7

 برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در قالب اردوی جهادی با مشارکت مرکز جهاد کشاورزی شاخنات ، پست دامپزشکی سده و خانه بهداشت مهمویی، در محل هیات ابوالفضلی روستای مهمویی شهرستان بیرجند-1402.6.7

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 مرداد 1402

گردهمایی تسهیلگران و کارشناسان ترویج استان خراسان جنوبی.

ردهمایی تسهیلگران و کارشناسان ترویج خراسان جنوبی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲با حضور بیش از ۶۰ نفر از شرکت کنندگان حضوری در سالن جلسات شهدای سازمان جهاد کشاورزی و شبکه برکت، با حضور و همراهی همکاران مدیریت هماهنگی ترویج، کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت نوین در کسب و کار با تدریس خانم دکتر بخ شی، مربی کسب و کار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان...

ادامه مطلب ...

19 مرداد 1402

برگزاری دوره آموزشی پرورش حلزون بعنوان یک کسب و کار زود بازده در شهرستان بیرجند .

به همت اداره  ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان بیرجند  در تاریخ 1402/5/15 اقدام به برگزاری دوره آموزشی پرورش حلزون در محل نمازخانه شهرستان بیرجند نمود. در این دوره آموزشی که جمعی از بهره بردارن بخش کشاورزی و مشاغل خانگی حضور داشتند، آقای سالم اصول کلی پرورش حلزون و موارد مصرف قسمتهای مختلف آن را بیان کردند. همچنین ایشان بازار فروش خوب،...

ادامه مطلب ...

IMAGE

16 مرداد 1402

برگزاری دومین جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی درشهرستان بیرجند- 1402.5.2

برگزاری دومین جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی درشهرستان بیرجند- 1402.5.2-این جلسه با حضورمدیریت محترم ،روسای ادارات تابعه ومسئولین بخشهای تخصصی درمحل سالن جلسات مدیریت برگزارگردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 تیر 1402

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی سال 1402- شهرستان بیرجند-1402.4.12

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی سال 1402- شهرستان بیرجند-1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 تیر 1402

برگزاری نهمین دوره آموزشی ویژه کانون جوانان روستایی وعشایری روستای میریک با موضوع تغذیه دامهای سبک - شهرستان بیرجند -روستای میریک 1402.4.12

برگزاری نهمین دوره آموزشی ویژه کانون جوانان روستایی وعشایری روستای میریک با موضوع تغذیه دامهای سبک - شهرستان بیرجند -روستای میریک 1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 تیر 1402

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای سرچاه تازیان شهرستان بیرجند-1402.3.30

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای سرچاه تازیان شهرستان بیرجند-1402.3.30

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 تیر 1402

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای شکراب شهرستان بیرجند- 1402/3/18

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای شکراب شهرستان بیرجند- 1402/3/18

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1402

کیل گیری کاندید نمونه استانی جوآبی -دشت بجد شهرستان بیرجند-1402.3.23

کیل گیری کاندید نمونه استانی جوآبی -دشت بجد شهرستان بیرجند-1402.3.23 

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1402

کیل گیری کاندید نمونه استانی تولیدکننده خیار گلخانه ای - دشت بجد شهرستان بیرجند- 1402.3.17

کیل گیری کاندید نمونه استانی تولیدکننده خیار گلخانه ای - دشت بجد شهرستان بیرجند- 1402.3.17

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت مزارع پنبه در شهرستان بشرویه .

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت مزارع پنبه در شهرستان بشرویه به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی کارگاه آموزشی ترویجی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ در محل سالن شهدای کشاورز و عشایر (ترویج)با همکاری شرکت سینجنتا و همراهی مدیریت جهاد کشاورزی جهت آشنایی پنبه کاران شهرستان با روش های بهبود...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی طبخ ماهی در سومین روز از هفته ی جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه .

برگزاری کارگاه آموزشی طبخ ماهی در سومین روز از هفته ی جهاد کشاورزی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ کارگاه آموزشی طبخ آبزیان با هدف افزایش سرانه ی مصرف ماهی در سبد غذایی خانوار برگزار گردید ، این کارگاه آموزشی به همت مدیریت جهاد کشاورزی و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل اقامتگاه بومگردی بشروی و با حضور بیش از ۸۰نفر از بانوان علاقه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

هنرمدیریت زمان /قدم های کارابرای کارآفرینی .

اولین روز از دوره مهارتی هنر مدیریت زمان در زندگی و قدم های کارا برای کارآفرینی امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ساعت ۹صبح با حضور بیش از ۳۰ نفر از ارکان صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه و با تدریس جناب آقای استاد محمد کیال ، مدرس دوره های کارآفرینی ، مدیریت زمان و همچنین مولوی شناسی برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

روز مزرعه پسته شهرستان بشرویه .

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه پسته با عنوان تغذیه و مبارزه با آفات امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در حوزه مرکز جهاد کشاورزی علی جمال موتور پمپ مرادعلیزاده و با حضور مدیر جهاد کشاورزی و شرکت بیش از چهل نفر از کارشناسان و کشاورزان برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 آبان 1401

آغاز بکار نمایشگاه “زن، ایده توانمندی و تولید” در شهرستان بشرویه.

نمایشگاه توانمندی های زنان شهرستان بشرویه با عنوان "زن، ایده توانمندی و تولید" روز پنجشنبه پنجم آبان ماه 1401 در دومین روز از هفته ی پدافند غیرعامل در محل هیات ابوالفضلی بشرویه در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان، معاونین و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای سطح شهرستان برگزار گردید،: در شهرستان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مرداد 1401

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5 هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید. این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مرداد 1401

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰   جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر سال ۱۴۰۱ ،روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ راس ساعت هشت صبح در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.این جلسه که با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی ،روسای محترم ادارات تابعه و مسئولین واحد‌های تخصصی مدیریت تشکیل شد بر اهمیت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

01 تیر 1401

برگزاری جشن برداشت گندم وآیین شکرگزاری با حضور امام جمعه ، معاونت فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی ، مسئولین ادارات و کشاورزان شهرستان بشرویه - 1401.3.25

برگزاری جشن برداشت گندم وآیین شکرگزاری با حضور امام جمعه ، معاونت فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی ، مسئولین ادارات و کشاورزان شهرستان بشرویه  - 1401.3.25

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1401

افتتاح نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه - 1401.3.24

افتتاح نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه - 1401.3.24 نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای  اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه با حضور امام جمعه محترم ، معاونین محترم فرماندار ، مدیرجهاد کشاورزی و روسای محترم ادارات افتتاح شد  این نمایشگاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 خرداد 1401

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی "روز مزرعه در محل سایت جامع الگویی تولیدی ترویجی پنبه " بشرویه - 1401/2/31

 برگزاری برنامه آموزشی ترویجی "روز مزرعه در محل سایت جامع  الگویی  تولیدی ترویجی پنبه "  بشرویه - 1401/2/31 

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1402

کیل گیری مزرعه جو کاندید نمونه استانی -چاه طالقانی بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.28

کیل گیری مزرعه جو کاندید نمونه استانی -چاه طالقانی بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.28

ادامه مطلب ...

IMAGE

23 خرداد 1402

برگزاری روزمزرعه مقایسه ارقام لاین های امیدبخش جو واقع در چاه بعثت بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.21

برگزاری روزمزرعه مقایسه ارقام لاین های امیدبخش جو واقع در چاه بعثت بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.21

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 دی 1401

ثبت نام کشت قراردادی گندم.

به منظور پیشرفت در ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار بخش ماژان شهرستان خوسف در سامانه کشت قراردادی گندم ، حضور همه روزه کارشناسان مرکزجهاد کشاورزی ماژان و مدیر عامل شرکت مالک اشتر در محل دفتر شرکت تعاونی تولید مالک اشتر، و ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه مربوط

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 آذر 1401

آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم.

مرکز جهاد کشاورزی ماژان شهرستان خوسف در مورخ 1401/9/13جلسه ای با عنوان آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم و بیمه محصولات زراعی و باغی ، در محل حسینیه شهر ماژان برگزار نمودند در این جلسه تعداد 20نفر از کشاورزان شرکت داشتند توسط رئیس مرکز جهاد کشاورزی آقای مهندس صالحی نیا توضیحاتی راجع به کشت قراردادی گندم و اهمیت موضوع ونحوه نصب...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 آذر 1401

آشنایی کشاورزان با سامانه کشت قراردادی گندم.

 با همکاری مرکز جهاد کشاورزی ماژان و شرکت تعاونی تولید مالک اشتر در مورخ 1401/9/9جلسه ای با عنوان آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم و بیمه محصولات زراعی و باغی ، در محل نماز خانه شرکت مالک اشتر با حضور نمایندگان کشاورزان بخش ماژان برگزار گردید در این جلسه توسط رئیس مرکز جهاد کشاورزی آقای مهندس صالحی نیا توضیحاتی راجع به کشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

کارگاه آموزشی هرس درختان پسته.

با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان، به مناسبت هفته بسیج ،کارگاه آموزش مهارتی هرس درختان پسته در مورخ 1401/8/30با حضور رییس مرکز جهاد کشاورزی بخش ماژان، فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهدای عبادی ماژان ، مسئول محترم تولیدات گیاهی شهرستان خوسف و کارشناسان مرکز در محل چاه پنج تن برگزار گردید . در این کارگاه تعداد 14نفر از پسته کاران بخش...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

میز خدمت.

جلسه میز خدمت با حضور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی (آقای دکتر جعفری ) و معاونین محترم سازمان، فرماندار محترم شهرستان، مدیر کل محترم امور عشایری، مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری، بخشدار محترم ماژان، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان، مسئولین محترم شهرستانی و مسئولین محترم شهر ماژان در مورخ 1401/8/10در محل مرکز جهاد کشاورزی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

جلسه توجیهی طرح سند دارکردن اراضی کشاورزی.

جلسه توجیهی طرح سند دارکردن اراضی کشاورزی در مورخ 1401/8/18در محل جهاد کشاورزی ماژان برگزار گردید درابن جلسه رئیس اداره ثبت و اسناد شهرستان بیرجند ،خوسف و درمیان و مسئول طرح کاداستر ، بخشدار ماژان و شهردار ماژان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، اعضای شورای شهرو بخش ماژان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان و جمعی از کشاورزان بخش حضور داشتند...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 آبان 1401

کاشت مزرعه الگویی تحقیقی ترویجی مقایسه ارقام جو -روزمزرعه کاشت مقایسه ارقام جو.

با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان ،اداره آموزش و  ترویج و اداره تولیدات گیاهی مدیریت شهرستان در مورخ 1401/8/12مزرعه تحقیقی وترویجی مقایسه ارقام جو در محل چاه بعثت کاشت گردید . ودر ادامه با حضور 10نفر از کشاورزان روز مزرعه با موضوع کاشت مقایسه ارقام جو برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 آبان 1401

دهگردشی روستای اکبر آباد و چاههای حومه شهرستان خوسف.

باهمت مرکز جهاد کشاورزی ماژان و اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف جلسه ی دهگردشی با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان به همراه روسای محترم ادارات شهرستان و جمعی از کشاورزان روستای اکبر آباد و چاههای حومه در مورخ 1401/7/24در محل مسجد روستای اکبر آباد برگزار گردید . در این جلسه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

برگزاری روزمزرعه " ضدعفونی بذورغلات "با هدف پیشگیری ازبیماریهای سیاهک پنهان و آشکار-1402.6.29-شهرستان درمیان

برگزاری روزمزرعه " ضدعفونی بذورغلات "با هدف پیشگیری ازبیماریهای سیاهک پنهان و آشکار-1402.6.29-شهرستان درمیان -روستای آواز

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

رویکرد نوین در توانمندسازی تشکل ها و تعاونی ها درشهرستان درمیان .

کارگاه تخصصی کسب و کار با موضوع " رویکرد نوین در توانمندسازی تشکل ها و تعاونی ها " در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و مدیریت جهاد کشاورزی درمیان در مرکز تخصصی نساجی سنتی با حضور فرماندار محترم شهرستان درمیان جناب آقای فرجامی و مدیر محترم مدیریت جهاد کشاورزی جناب آقای جاویدی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

آشنایی با بیماریهای طیورشهرستان درمیان.

 آشنایی با بیماریهای طیور  ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: آشنایی با بیماریهای طیور زمان: 1402/05/23 مکان: سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی درمیان اهداف : با عنایت به اهمیت آموزش در پیشبرد اهداف توسعه کشاورزی و شیوع برخی بیماریهای طیور در مرغداریهای شهرستان لزوم این دوره آموزشی احساس می شد بنابراین با تدریس جناب آقای...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی - شهرستان درمیان -1402.4.10

   برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی - شهرستان درمیان -1402.4.10

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی شهرستان درمیان.

در اولین روز از گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با حضور فرماندار،امامان جمعه شهر اسدیه،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهادشهرستان درمیان، فرمانده سپاه وانتظامی شهرستان، مدیران جهادکشاورزی و روسای ادارات شهرستان، مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی برگزار شد. دراین مراسم ابتدا مدیر جهاد کشاورزی درمیان، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی شهرستان درمیان. (2)

در اولین روز از گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با حضور فرماندار،امامان جمعه شهر اسدیه،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهادشهرستان درمیان، فرمانده سپاه وانتظامی شهرستان، مدیران جهادکشاورزی و روسای ادارات شهرستان، مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی برگزار شد. دراین مراسم ابتدا مدیر جهاد کشاورزی درمیان، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

پایش صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان درمیان.

همزمان با نظارت و پایش صندوق خرد زنان روستایی چک ، کلاس های آموزشی با موضوعات: 1- بهداشت کشاورزی 2- زنگ زرشک در مورخ 02/28 / 1402 در محل حسینیه روستای چک از توابع دهستان میاندشت شهرستان درمیان با حضور سرکار خانم مهندس محمدی رئیس مرکز جهاد کشاورزی میاندشت و سرکار خانم داودی کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان و 13 نفر از اعضای صندوق خرد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

20 فروردين 1402

برگزاری کارگاه های آموزشی بهره برداران شهرستان درمیان .

کلاس های آموزشی صدور اسناد زمین های کشاورزی و آشنایی با زنگ زرشک .. تاریخ ۱۹ فروردین ماه وبرگزاری جلسه توجیهی صدور اسناد کشاورزی جهت دهیاران بخش گزیک 1402/1/15

ادامه مطلب ...

IMAGE

20 فروردين 1402

آغازمانور عملیاتی مبارزه با زنگ زرشک شهرستان درمیان. (2)

به همت اداره آموزش وترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان درمورخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شهرستان درمیان؛ بخش قهستان "آغاز مانور عملیاتی مبارزه با زنگ زرشک" با حضور: بخشدار محترم قهستان کارشناس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان رییس محترم اداره تولیدات گیاهی شهرستان رییس محترم مرکز جهاد کشاورزی قهستان و بهره برداران محترم...

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 بهمن 1401

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با بیماری زنگ جارویی زرشک درروستاهای مناوندوکلاته ملا شهرستان درمیان -1401/11/10

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با بیماری زنگ جارویی زرشک درروستاهای مناوندوکلاته ملا شهرستان درمیان -1401/11/10

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری های زرشک در سایت الگویی زرشک - 1402.6.9- شهرستان زیرکوه

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری های زرشک در سایت الگویی زرشک - 1402.6.9- شهرستان زیرکوه 

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری روز مزرعه "مدیریت باغات زرشک (مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه درختان)"ویژه زرشک کاران - ۱۴۰۲/۶/۴ -بخش زهان شهرستان زیرکوه

 برگزاری روز مزرعه "مدیریت باغات زرشک (مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه درختان)"ویژه زرشک کاران - ۱۴۰۲/۶/۴ -بخش زهان شهرستان زیرکوه

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول "ویژه زنان روستایی.

 موضوع فعالیت آموزشی :" دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول "ویژه زنان روستایی  ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول زمان: ۱۴۰۲/۶/۱ مکان : آبیز دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب و فرآوری محصول با حضور بانوان در محل بسیج شهر آبیز برگزار گردید . مربی : جناب مهندس ماهی

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک شهرستان زیرکوه.

دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک جهت‌ افزایش آگاهی و توانمند سازی سربازان وظیفه با حضور ۲۰ نفر در محل سپاه شهرستان زیرکوه برگزار گردید. در این دوره آموزشی در خصوص اهمیت اقتصادی، فرهنگی اجتماعی از قبیل منبع درآمد اقشار مختلف جامعه، افزایش باروری خاک، تولید محصولات دامی( شیر، گوشت، پشم ) ،...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه شهرستان زیرکوه.

کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه ۱۴۰۲/۴/۲۵ با حضور بیش از ۲۵ بهره بردار در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار گردید. هدف از برگزاری ی کارگاه آموزشی کشت وترویج گیاهان دارویی با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان ، افزایش درآمد کشاورزان ، آشنایی با گیاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های برتر شهرستان زیرکوه -1402.4.7

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های برتر شهرستان زیرکوه -1402.4.7-این جلسه با هدف اتخاب نمونه های پیشنهادی ملی ، استانی و شهرستانی با حضورمدیرمحترم ، روسای دارات تابعه وروسای ادارات مدیریت شهرستان برگزارگردید.درپایان جلسه 40 کاندید درحوزه شهرستان جهت بررسی و اعلام نظر انتخاب شدند 

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 تیر 1402

برگزاری روزمزرعه با عنوان " مدیریت اصولی و فنی باغات زرشک "- شهرستان زیرکوه -1402.4.7-

برگزاری روزمزرعه با عنوان " مدیریت اصولی و فنی باغات زرشک "- شهرستان زیرکوه -1402.4.7- بازدیدو بررسی طغیان شته و سرمازدگی باغات زرشک روستای افین باحضورمحققین مرکزتحقیقات استان ، مرکزترویج و توسعه فناوری زرشک و عناب وکارشناسان و کشاورزان 

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 تیر 1402

ورود تکنولوژی به بخش کشاورزی درشهرستان زیرکوه .

به همت  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه امروز ۳۱ خرداد ماه نخستین کارگاه آموزشی کاربرد پهپاد در مدیریت تغذیه و کنترل آفات و بیماری باغات نخستین کارگاه آموزشی کاربرد پهپاد در مزارع و باغات کشاورزی برای آشنایی کشاورزان با حضور ۲۵ نفر بهره بردار در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار شد. کاظم امیری مدیر جهاد کشاورزی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی شهرستان زیرکوه.

دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی با حضور بیش از ۱۵ نفر از پرورش دهندگان ماهیان گرمابی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزارگردید . این کلاس آموزشی در راستای استفاده حداکثری از منابع آبی ، آشنایی با روش ها و اصول پرورش ماهیان کپور و آمور در استخرهای...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

آموزش احکام شرعی ذبح دام شهرستان زیرکوه.

برگزاری دوره آموزش بازرسی گوشت و آموزش احکام شرعی ذبح دام  در زیرکوه دوره آموزشی  بازرسی گوشت و آشنایی با احکام شرعی ذبح دام و طیور با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی  و شبکه دامپزشکی شهرستان زیرکوه برگزار شد. در ابتدای این جلسه حجه الاسلام والمسلمین عبداللهی نماینده ولی فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

برگزاری روزمزرعه با موضوع " مدیریت تغذیه مزارع پنبه " 1402.6.29-شهرستان سرایان -سایت الگویی ترویجی پنبه

برگزاری روزمزرعه با موضوع " مدیریت تغذیه مزارع پنبه "  1402.6.29-شهرستان سرایان -سایت الگویی ترویجی پنبه 

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری روزمزرعه " مدیریت باغات پسته بامحوریت آفات وبیماری ها "درمحل سایت الگویی پسته واقع درموتورپمپ اتحاد باحضورباغداران وکارشناسان مرکزجهادکشاورزی آیسک ومدیریت جهادکشاورزی سرایان برگزارشد. ️1402.6.7

برگزاری روزمزرعه " مدیریت باغات پسته بامحوریت آفات وبیماری ها "درمحل سایت الگویی پسته واقع درموتورپمپ اتحاد باحضورباغداران وکارشناسان مرکزجهادکشاورزی آیسک ومدیریت جهادکشاورزی سرایان برگزارشد. ️1402.6.7

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری روز مزرعه "معرفی گیاهان مقاوم به شرایط منطقه (شوری و کم آبی )ومعرفی گیاه کوشیا "باحضور کشاورزان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی سرایان درمحل موتور پمپ خوشاب سه قلعه - 1402.6.5

برگزاری  روز مزرعه "معرفی گیاهان مقاوم به شرایط منطقه (شوری و کم آبی )ومعرفی گیاه کوشیا "باحضور کشاورزان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی سرایان درمحل موتور پمپ خوشاب سه قلعه - 1402.6.5

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 مرداد 1402

کلاس ترویجی با موضوع بهداشت شیر و فرآورده های لبنی و تغذیه دام شهرستان سرایان.

در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی و آشنایی بهره برداران بخش کشاورزی و دامی در روز پنج شنبه مورخه 1402/04/22 با حضور جناب آقای دکتر ناقوسی عضو هیئت علمی دانشگاه گناباد در روستای مصعبی شهرستان سرایان برگزار گردید در این کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی، اساتید و کارشناسان به ارائه مطالبی در خصوص بهداشت شیر و فرآورده های لبنی و نیز چگونگی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 تیر 1402

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه تسهیلگران و نمایندگان صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان.

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه تسهیلگران و نمایندگان صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان در راستای طرح توانمند سازی زنان روستایی در تولید محصول سالم و گواهی شده و با هدف افزايش آگاهي و دانش تسهيلگران زن روستايي کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات و درختان انگور در روز سه شنبه 1402/04/13در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان - 1402.10.12

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان - 1402.10.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 تیر 1402

کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با محوریت راهکارهای مبارزه با پسیل پسته .

در راستای افزایش بهره وری و ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با محوریت راهکارهای مبارزه با پسیل پسته در روز پنج شنبه اول تیرماه 1402 در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی آیسک شهرستان سرایان برگزارشد در این کارگاه آموزشی که تعداد 100 نفر از بهره برداران و باغداران پسته حضور داشتند آخرین اطلاعات و یافته...

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1402

کارگاه آموزشی تغذیه باغات پسته شهرستان سرایان.

کارگاه آموزشی تغذیه باغات پسته  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،در روز سه شنبه مورخه ۳۰ خردادماه کارگاه آموزشی با موضوع تغذیه باغات پسته ، با تدریس <<دکتر محمدجواد محمودی میمند>> با همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در محل سالن...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

تجلیل ازتولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان.

تجلیل ازتولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی، ۲۳ خردادماه همزمان با سومین روز از هفته جهاد کشاورزی طی مراسمی با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و مسئولین استانی و شهرستانی از تولید کنندگان برتر شهرستان سرایان تقدیر شد. دراین مراسم که در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

22 خرداد 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب و شناسایی نمونه های برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان.

 درمورخ 1402/03/17 جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان با حضور کلیه اعضا ستاد انتخاب نمونه های شهرستانی برگزار شد. در این جلسه براهمیت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان تاکید و مقررشد در معرفی افراد واجد شرایط با هدف انتخاب در سطح استانی و کشوری بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان اهتمام لازم انجام شود.

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون شهرستان سربیشه .

در اولین روز از هفته دولت برگزار شد: حضور فعال شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا مود دربه گزارش تعاون روستایی شهرستان سربیشه و به مناسبت آغاز هفته دولت و دومین روز از هفته تعاون، نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون شهرستان سربیشه به همت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره فنی و حرفه ای در شهرستان سربیشه برگزار گردید.  این نمایشگاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

دوره آموزشی ترویجی با عنوان آشنایی با بیماری بروسلوز شهرستان سربیشه.

دوره آموزشی ترویجی با عنوان آشنایی با بیماری بروسلوز در انسان و دام به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی: در انسان و دام و راه های پیشگیری از آن در محل مرکز جهاد کشاورزی مود با حضور کارشناسان شبکه دامپزشکی وکارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از بهره برداران و دامداران بخش مود برگزار شد. در این...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

کارگاه آموزشی ترویجی آشنایی با کشت زیر سیاه شهرستان سربیشه.

کارگاه آموزشی ترویجی آشنایی با کشت زیر سیاه به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی: کارگاه آموزشی ترویجی کشت زیره سیاه با هدف ترویج کشت گیاهان دارویی و کم آب بر با حضور ضابطیان کارشناس خبره خراسان رضوی و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و تعداد ۲۵ نفراز بهره برداران بخش کشاورزی در محل سالن جلسات مرکز...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

کارگاه آموزشی نحوه تعامل با مشتری ویژه تشکلها و بانوان روستائی توانمند بخش مود شهرستان سربیشه.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی کسب وکار با موضوع : «نحوه تعامل با مشتری ویژه تشکلها و بانوان روستائی توانمند بخش مود شهرستان سربیشه» به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه : کارگاه آموزشی ترویجی کسب وکار هم زمان با روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی در محل نمایشگاه دائمی مود با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

"آيين شكرگزاری برداشت گندم و توسعه فرهنگ زكات" شهرستان سربیشه.

برگزاری "آيين شكرگزاری برداشت گندم و توسعه فرهنگ زكات" با حضور رئیس سازمان  به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز یک‌شنبه (۲۵ تیر) "آيين شكرگزاری برداشت گندم و توسعه فرهنگ زكات" با حضور دکتر جعفری رئیس سازمان و هیئت همراه و همچنین مسئولین سربیشه در چاه (سردار سلیمانی) شرکت سهامی زارعی ایثارگران دشت خوشاب...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی در شهرستان سربیشه.

جلسه کمیته فنی شناسایی، انتخاب  و معرفی نمونه های بخش کشاورزی در تاریخ 1 تیرماه 1402 با حضور اعضاء کمیته فنی شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه مدیرجهادکشاورزی ضمن تقدیر از اداره ترویج و اعضا کمیته در کسب جام قهرمانی و بالاترین تعداد نمونه ها در استان، خواستارهمکاری وهم دلی در جهت شناسایی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1402

اخذجام قهرمانی نمونه های بخش کشاورزی خراسان جنوبی متعلق به شهرستان سربیشه .

مدیر جهادکشاورزی شهرستان، ضمن تبریک کسب این عنوان به همکاران خانواده جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه ، کشاورزان و دامداران و کلیه بهره برداران بخش کشاورزی گفت: این قهرمانان، ارتقاء بهره وری را محقق کردند و جهش تولید را باعث شدند. محمد رضا زرگری افزود: به منظور پاس داشت این خدمات ارزنده و با توجه به همت بالا و ارزنده و کسب ۱۲ رتبه برتر...

ادامه مطلب ...

IMAGE

11 خرداد 1402

برگزاری روز مزرعه " مدیریت مزارع گلرنگ" در شهرستان سربیشه.

 نظر به اهمیت کشت محصولات کم آب بر و اقتصادی و با توجه به محدودیت های اقلیمی، کشت گلرنگ از سال زراعی 1401-1402 در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه قرار گرفته است. به همین منظور برنامه روز مزرعه مدیریت مزارع گلرنگ در روز سه شنبه مورخ 9 خرداد ماه ۱۴۰۲ در بخش درح شهرستان با حضور کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی کلیه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 ارديبهشت 1402

بازدید آموزشی ترویجی بانوان بخش درح از فعالیتهای بانوان توانمند بخش مود.

 بازدید آموزشی ترویجی بانوان بخش درح از فعالیتهای بانوان توانمند بخش مود محمدرضا زرگری مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: جهت بهبود وتوسعه کسب و کار زنان به ویژه زنان روستایی شهرستان در جهت ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی از طریق برنامه های آموزشی به خصوص برگزاری کارگاه، دوره هاو بازدیدهای آموزشی و مهارت آموزی برای زنان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

برگزاری جلسات کاروان اشتغال زایی در بخش کشاورزی شهرستان سربیشه.

با عنایت به ادامه طرح کاروان اشتغالزایی در بخش کشاورزی چهارمین و پنجمین جلسه این طرح در حسینیه روستاهای بشکز (ساعت ۸:۳۰ صبح) و اسفزار (ساعت ۱۰ صبح) توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه برگزار گردید که در این جلسات مشاوره و احصا فرصت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری خرد، مشاغل خانگی و پشتیان، سرمایه گذاری واحدهای صنعتی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

رگزاری کلاس آموزشی ترویجی شهرستان طبس.

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی با موضوع ۱_تغذیه باغات خرما ۲_ترویج کشت باغچه های خانگی ۳_مبارزه با سوسک کرگدنی در مورخ ۱۴۰۲/۳/۳درمحل باغ کشاورز روستای حمزه از توابع بخش مرکزی مرکز گلشن باحضور کارشناسباغبانی خانم اشرفیان.کارشناس حفظ نباتات خانم افراسیابی و کارشناس ترویج خانم صادق‌زاده و تعداد ۲۰نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستایی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه دامداران شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه دامداران محترم با موضوعات : ۱_بهداشت شیر و شیر دوشی ۲_جایگاه دام ۳_تغذیه و اقتصاد دامداری با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر مقیمی و مهندس غفوری از خراسان رضوی مکان:سالن پیام شهرستان طبس زمان:1402/3/24

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

«بهره برداری و نگهداری از قنوات شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی با موضوع «بهره برداری و نگهداری از قنوات» با حضور محترم جناب آقای مهندس اصغری مکان :سالن پیام شهرستان طبس تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ (در پایان بهره برداران بخش مرکزی روستای تشکانان از جناب مهندس عطا حسینی و مهندس جمادی با اهدای لوح تقدیر از زحماتشان تقدیر و تشکر کردند).

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و تغذیه اصولی باغات پسته شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و تغذیه اصولی باغات پسته ویژه کشاورزان بخش مرکزی شهرستان طبس  به منظور افزایش اطلاعات عمومی پسته کاران عزیز بخش مرکزی، کارگاه آموزشی ترویجی ویژه پسته کاران بخش مرکزی با حضور جناب آقای دکتر مسعودیان از مرکز تحقیقات پسته دامغان در محل سالن جلسات پیام تشکیل گردید و باغداران با آخرین یافته ها و روش‌های...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک کرگدنی خرما .

 «برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک کرگدنی خرما »ویژه باغداران محترم ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: مبارزه با سوسک کرگدنی خرما زمان: 1402/6/1 مکان: روستای احمدی باغ آقای فتحی و با حضور عده ای از باغداران شهرستان برگزار شد، مربی:سرکار خانم مهندس گندم زاده اهداف‌: - کسب اطلاع از جمعیت آفت و پیش آگاهی از طریق ردیابی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

چگونگی ایمن سازی جاده های مسیر عبور شتر داران شهرستان طبس.

برگزاری کلاس آموزشی توجیهی ویژه شترداران با موضوع بررسی چگونگی ایمن سازی جاده های مسیر عبور شتر داران با حضور« دادستان جناب آقای ابراهیمی؛ معاون فرماندار جناب آقای اکبرزاده ؛مسئول امور حقوقی سازمان جناب آقای صمیمی؛رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جناب مهندس حیدری؛سرپرست اداره منابع طبیعی جناب مهندس بدیعی و مدیر جهاد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان طبس -1402.4.12

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان طبس -1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه باغداران شهرستان طبس .

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه باغداران محترم با موضوع «مبارزه تلفیقی آفت پسیل پسته و سایر آفات مهم» با حضور جناب آقای دکتر بصیرت از محققین پژوهشکده پسته ایران و جمعی از باغداران و کارشناسان شهرستان طبس تاریخ:۱۴۰۲/۳/۳۱ مکان:سالن پیام جهاد کشاورزی طبس

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه باغات میوه شهرستان طبس.

به همت اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان طبس برگزاری کارگاه آموزشی با موضوعات (۱شهرستان طبس_تغذیه باغات میوه ۲_مبارزه با آفات مگس مدیترانه ای ۳_کشت باغچه های خانگی) درروستای سرند شهرستان طبس» تاریخ:«۱۴۰۲/۳/۲۳»برگزارگردید .

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

بازدیدآموزشی ترویجی صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان طبس .

به همت اداره ترویج شهرستان طبس در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۷بازدید آموزشی ترویجی یک روزه با حضور تعدادی از اعضای صندوقهای خرد زنان روستایی شهرستان طبس از فعالیتهای شاخص صندوق خرد زنان روستایی اسفندیار از توابع بخش دیهوک دهستان کویر انجام پذیرفت. در این بازدید یک روزه از کارگاه رشته بری آش و پلویی؛قالیبافی؛نان پزی سنتی؛شیرینی پزی سنتی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 شهریور 1402

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی در روستای بیدسکان فردوس.

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی در روستای بیدسکان فردوس به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس گروه جهادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس به روستای بیدسکان اعزام و اقدام به برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی نمودند. در پایان کلاس به منظور رفاه حال بهره برداران اقدام به...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 شهریور 1402

برگزاری کلاس آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم شهرستان فردوس.

برگزاری کلاس آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهد کشاورزی شهرستان فردوس در راستای امنیت غذایی و تغذیه سالم و بالا بردن سطح آگاهی روستاییان در تاریخ 1402/6/11 دوره آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم با همکاری اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی وشبکه بهداشت شهرستان فردوس و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 شهریور 1402

آشنایی با کاشت داشت و برداشت زیره سیاه در روستای مهوید شهرستان فردوس.

 برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با کاشت داشت و برداشت زیره سیاه در روستای مهوید و باغستان سفلی به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس، کارشناسان جهادکشاورزی به همراه مدرس مدعو از استان خراسان رضوی؛ اقدام به برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با کاشت، داشت و برداشت زیره سیاه در روستای مهوید و باغستان سفلی نمودند. در پایان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

کیل گیری باغ پسته کاندید تولیدکننده برتر استانی -1402.6.7 - شهرستان فردوس

کیل گیری باغ پسته کاندید تولیدکننده برتر استانی -1402.6.7 - شهرستان فردوس - کیل گیری در محل باغ آقای مصطفی مرادی با حضور آقای مهندس غوث رئیس محترم اداره هماهنگی ترویج و آقای مهندس دوریشی و آقای مهندس خسروی از معاونت تولیدات گیاهی سازمان برگزار شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

مبارزه تلفیقی علیه بیماری نماتد پسته شهرستان فردوس.

با عنایت به اهمیت مبارزه بهنگام با آفات و بیماریها برای ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی و به منظور ارائه یافته های تحقیقاتی به پسته کاران کارگاه آموزشی " مبارزه تلفیقی علیه بیماری نماتد پسته در روز دوشنبه مورخه 1402/5/30 با حضور 25 نفر از پسته کاران موتور پمپ های نوغاب و خداوندی فردوس برگزار شد در این کارگاه آموزشی کارشناسان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

گردهمایی منطقه ای تسهیلگران و کارشناسان ترویج خراسان جنوبی (فردوس، سرایان، بشرویه، طبس).

گردهمایی منطقه ای تسهیلگران و کارشناسان ترویج خراسان جنوبی (فردوس، سرایان، بشرویه، طبس) در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲با حضور بیش از ۳۰ نفر از شرکت کنندگان حضوری در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، با حضور و همراهی همکاران مدیریت هماهنگی ترویج، کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت نوین در کسب و کار با تدریس خانم دکتر بخشی، مربی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مرداد 1402

آموزش زنان ،آموزش خانواده ،آموزش جامعه "کارگاه آموزشی مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار درشهرستان فردوس "

کلاس آموزشی مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار در روز یکشنبه مورخه 1402/5/8 با حضور 41 نفر از اعضای صندوق اعتبارات خرد شهر باغستان برگزار شد لازم بذکر است با توجه به اینکه این آفت سالانه خسارتی حدود 30 تا 40 درصدی را به باغات انار وارد می کند بر جمع اوری انارهای آلوده روی درخت و پای درخت در طول سال به عنوان بهترین راهکار تاکید شد و همچنین در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 تیر 1402

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت باغات پسته.

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت باغات پسته به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس کلاس آموزشی مدیریت باغات پسته با حضور تعدادی از پسته کاران باغستان درمحل هیئت ابوالفضلی شهر باغستان علیا برگزار گردید دراین کلاس نکاتی درمورد تغذیه،آبیاری و مدیریت به باغی پسته و روشهای مدیریت تلفیقی آفات توسط کارشناسان مدیریت جهاد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 تیر 1402

همایش ارکان صندوق های اعتبارات خرد شهرستان فردوس.

همایش ارکان صندوق های اعتبارات خرد شهرستان فردوس با حضور 48 نفر از زنان روستایی با محوریت کار افرینی و هنر مدیریت زمان در تاریخ 1402.4.11 با حضور استاد کیال برگزار شد و در این جلسه در خصوص ایجاد گروه در ایتا ، ایجاد روستا بازار و اهمیت ارسال تصاویر بحث و تبادل نظر شد )

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 تیر 1402

برگزاری همایش آموزشی کنترل تلفیقی پسیل پسته شهرستان فردوس .

برگزاری همایش آموزشی کنترل تلفیقی پسیل پسته بر اساس آخرین یافته های تحقیقاتی با حضور حضور 135 نفر از پسته کاران شهرستان فردوس در تاریخ 1402/4/1 با حضور دکتر بصیرت از پژوهشکده پسته کشور ( لازم بذکر است با توجه به طغیانی شدن آفت پسیل در امسال با توجه به خشکسالی سال جاری ، استفاده از روشهای مختلف و تلفیقی ضروری به نظر می رسد و نیازمند یک...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

بازدید آموزشی کشاورزان شهرستان قائنات از مزارع کشت سبزی وتکثیر نهال عناب ،توت ، کاج و...در شهرستان خواف استان خراسان رضوی -1402.6.29

بازدید آموزشی کشاورزان شهرستان قائنات از مزارع کشت سبزی وتکثیر نهال عناب ،توت ، کاج و...در شهرستان خواف استان خراسان رضوی -1402.6.29

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

بازدیدآموزشی ترویجی از مزارع زعفران شهرستان قاین.

بازدید آموزشی ترویجی از مزرعه نمونه زعفران شهرستان قائنات (حمید قاسمی) زعفران کار نمونه کشوری در روستای نوغاب پسکوه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار گردید در این بازدید آموزشی بانوان روستایی منطقه نیمبلوک و نوغاب حاجی آباد و روستای بیهود و تیغاب حضور داشتند در ابتدای این بازدید آموزشی آقای مهندس بهروان در خصوص نکات فنی عملیات...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 فروردين 1402

بسیج طرح خودکفایی گندم وجو شهرستان قاینات.

به همت اداره ترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاین  درمورخ 27 فروردین جلسه توجیهی مربیان بسیجی طرح خودکفایی گندم و جو در سالن جلسات مدیریت قاین برگزار شد

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 دی 1401

برگزاری جلسه قرارگاه امنیت غذایی شهرستان قائنات -1401.10.14

جلسه  قرارگاه امنیت غذایی  درتاریخ 1401.10.14 با حضور سرگرد داودی رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان در محل مدیریت جهاد کشاورزی قاین برگزار گردید . در این جلسه اعضای قرارگاه امنیت غذایی هرکدام به بیان محدودیت ها و مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و دامداری شهرستان پرداختند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 دی 1401

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فنی گلخانه 1401.10.4 شهرستان قائنات

در تاریخ 1401.10.4  کارگاه آموزشی با هدف آشنایی با کد شناسه کیو آر ، مدیریت تغذیه ، آفات و بیماریهای گلخانه با حضورگلخانه داران درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان قائنات برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تیما زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم از مجموعه اداری شرکت تیما زعفران شهرستان قائنات بازدید نمودند

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تروند زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم مسئول محترم دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار از شرکت تروند زعفران کاندیدای برگزیده ملی محصولات کشاورزی گواهی شده (سالم و ارگانیک ) بازدید نمودند. 

ادامه مطلب ...

IMAGE

21 آذر 1401

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان قائنات .

 جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان قائنات با حضور مدیرعاملان این صندوق ها در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان روز دوشنبه مورخ 21آذرماه 1401  قائنات برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای مهندس صایبی در خصوص نحوه تشکیل صندوق ها و مشکلات آنها سخنانی فرمودند و سپس آقایان مهندس بهروان و مهندس...

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 آبان 1401

بازدیدآموزشی ترویجی زنان روستایی شهرستان قاینات .

بازدید اعضا صندوقهای اعتبرات خرد زنان روستایی شهرستان قاین از توانمندیهای زنان روستایی شهرستان گناباد

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 آبان 1401

بازدیدآموزشی ترویجی ازسایت محصول گواهی شده شهرستان قاینات .

به همت همکاران پرتلاش اداره ترویج شهرستان قاینات بازدید از سایت الگویی محصول سالم‌ واستاندارد روستای محمدآباد سفلی –-شهرستان قاین -استان خراسان جنوبی انجام پذیرفت گلخانه آلوئه وار با محصولات استاندارد متعلق به سرکار خانم رشیده زعفرانی :تولید کننده محصول آلوئه ورا سایت الگویی محصول گواهی شده می باشد این بازدیباحضور  تابعین...

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 مهر 1402

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15-این برنامه آموزشی ترویجی با هدف آشنایی پنبه کاران شهرستان نهبندان با روش های نوین مدیریت مزارع پنبه برگزار گردید. بازدید از کانون یادگیری کشت حفاظتی پنبه ، سایت الگویی کشاورزی حفاظتی ،مزارع الگویی تغذیه پنبه ،مزارع تکثیر بذری پنبه و بازدیداز ادوات نوین کاشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آفات مهم باغات میوه شهرستان نهبندان.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آفات مهم باغات میوه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد صاحب الزمانی دهک با حضور ۱۸ نفر از بهره برداران محترم برگزار گردید. در این کارگاه مهمترین و شایع ترین آفات باغات میوه، نحوه شناسایی، کنترل و مبارزه با آنها آموزش داده شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات مجتمع پرواربندی بره شیشک شهرستان نهبندان.

برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات مجتمع پرواربندی بره شیشک به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان نهبندان با حضور مدیریت جهادکشاورزی و ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان و کارشناسان مدیریت و اعضای مجتمع در محل نمازخانه جهاد کشاورزی شهرستان امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ تشکیل گردید.  در این جلسه مشکلات آب واحدها و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه و دوره آموزشی بیماری ویروسی رگوز گوجه فرنگی و فلفل در مزارع و گلخانه های شهرستان نهبندان

کارگاه و دوره آموزشی بیماری ویروسی رگوز گوجه فرنگی و فلفل در مزارع و گلخانه ها به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان در این کارگاه آموزشی که در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی نهبندان و با حضور گلخانه داران شهرستان برگزار شد، خانم دکتر سعیدی کارشناس مسئول محترم قرنطینه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه با آفت پسیل پسته شهرستان نهبندان .

کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه با آفت پسیل پسته به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان کارگاه آموزشی آفات پسته که با حضور تعداد ۳۰ نفر از پسته کاران شهرستان در نمازخانه مدیریت جهادکشاورزی نهبندان برگزار گردید و نحوه شناسایی ، علائم خسارت و روش های کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی آفت توسط مدرس مهندس شایسته مدیر باغبانی استان و خانم...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی _ شهرستان نهبندان - 1402.4.10

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی _ شهرستان نهبندان - 1402.4.10

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 تیر 1402

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان نهبندان.

برگزاری دو دوره آموزشی قوانین و ‌مقررات صندوق های خرد زنان و نیز پرورش مرغ بومی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی دهک با حضور ۲۰ نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستای دهک برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1402

کارگاه آموزشی پایش و کنترل آفات اناردر شهرستان نهبندان .

کارگاه در روز یکشنبه مورخ 27/03/1402 در باغ آقای اردونی چاه مشاع حسین اباد با حضور 9 نفراز باغداران طرح محصول موضوعی انار برگزار گردید. در این کارگاه مطالبی توسط خانم مهندس فوادالدینی مسئول حفظ نباتات مدیریت، درباره روشهای کنترل آفات انار، استفاده از پرچم زدا، تله فرمونی و ملاحظات لازم در زمینه نصب این نمونه تله عنوان شد. سپس درباره...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان نهبندان.

مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان نهبندان ،آیین تجلیل از تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی در روز سه شنبه مورخ 1402/3/23 با حضور امام جمعه محترم ، نماینده ولی فقیه، مهندس باقری مدیر امور اراضی استان، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار، جناب سرهنگ داوودی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ، روسای ادارات تابعه و جمعی از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

22 خرداد 1402

کیل گیری مزرعه گندم درمنطقه سهل آباد شهرستان نهبندان 1402.3.16با حضور کارشناسان شهرستان بیرجند و نهبندان

کیل گیری مزرعه گندم درمنطقه سهل آباد شهرستان نهبندان 1402.3.16با حضور کارشناسان شهرستان بیرجند و نهبندان 

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در قالب اردوی جهادی با مشارکت مرکز جهاد کشاورزی شاخنات ، پست دامپزشکی سده و خانه بهداشت مهمویی، در محل هیات ابوالفضلی روستای مهمویی شهرستان بیرجند-1402.6.7

 برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در قالب اردوی جهادی با مشارکت مرکز جهاد کشاورزی شاخنات ، پست دامپزشکی سده و خانه بهداشت مهمویی، در محل هیات ابوالفضلی روستای مهمویی شهرستان بیرجند-1402.6.7

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 مرداد 1402

گردهمایی تسهیلگران و کارشناسان ترویج استان خراسان جنوبی.

ردهمایی تسهیلگران و کارشناسان ترویج خراسان جنوبی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲با حضور بیش از ۶۰ نفر از شرکت کنندگان حضوری در سالن جلسات شهدای سازمان جهاد کشاورزی و شبکه برکت، با حضور و همراهی همکاران مدیریت هماهنگی ترویج، کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت نوین در کسب و کار با تدریس خانم دکتر بخ شی، مربی کسب و کار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان...

ادامه مطلب ...

19 مرداد 1402

برگزاری دوره آموزشی پرورش حلزون بعنوان یک کسب و کار زود بازده در شهرستان بیرجند .

به همت اداره  ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان بیرجند  در تاریخ 1402/5/15 اقدام به برگزاری دوره آموزشی پرورش حلزون در محل نمازخانه شهرستان بیرجند نمود. در این دوره آموزشی که جمعی از بهره بردارن بخش کشاورزی و مشاغل خانگی حضور داشتند، آقای سالم اصول کلی پرورش حلزون و موارد مصرف قسمتهای مختلف آن را بیان کردند. همچنین ایشان بازار فروش خوب،...

ادامه مطلب ...

IMAGE

16 مرداد 1402

برگزاری دومین جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی درشهرستان بیرجند- 1402.5.2

برگزاری دومین جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی درشهرستان بیرجند- 1402.5.2-این جلسه با حضورمدیریت محترم ،روسای ادارات تابعه ومسئولین بخشهای تخصصی درمحل سالن جلسات مدیریت برگزارگردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 تیر 1402

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی سال 1402- شهرستان بیرجند-1402.4.12

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی سال 1402- شهرستان بیرجند-1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 تیر 1402

برگزاری نهمین دوره آموزشی ویژه کانون جوانان روستایی وعشایری روستای میریک با موضوع تغذیه دامهای سبک - شهرستان بیرجند -روستای میریک 1402.4.12

برگزاری نهمین دوره آموزشی ویژه کانون جوانان روستایی وعشایری روستای میریک با موضوع تغذیه دامهای سبک - شهرستان بیرجند -روستای میریک 1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 تیر 1402

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای سرچاه تازیان شهرستان بیرجند-1402.3.30

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای سرچاه تازیان شهرستان بیرجند-1402.3.30

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 تیر 1402

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای شکراب شهرستان بیرجند- 1402/3/18

برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای شکراب شهرستان بیرجند- 1402/3/18

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1402

کیل گیری کاندید نمونه استانی جوآبی -دشت بجد شهرستان بیرجند-1402.3.23

کیل گیری کاندید نمونه استانی جوآبی -دشت بجد شهرستان بیرجند-1402.3.23 

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1402

کیل گیری کاندید نمونه استانی تولیدکننده خیار گلخانه ای - دشت بجد شهرستان بیرجند- 1402.3.17

کیل گیری کاندید نمونه استانی تولیدکننده خیار گلخانه ای - دشت بجد شهرستان بیرجند- 1402.3.17

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 شهریور 1402

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی در روستای بیدسکان فردوس.

برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی در روستای بیدسکان فردوس به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس گروه جهادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس به روستای بیدسکان اعزام و اقدام به برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی نمودند. در پایان کلاس به منظور رفاه حال بهره برداران اقدام به...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 شهریور 1402

برگزاری کلاس آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم شهرستان فردوس.

برگزاری کلاس آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهد کشاورزی شهرستان فردوس در راستای امنیت غذایی و تغذیه سالم و بالا بردن سطح آگاهی روستاییان در تاریخ 1402/6/11 دوره آموزشی اهمیت ایجاد باغچه های خانگی و تغذیه سالم با همکاری اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی وشبکه بهداشت شهرستان فردوس و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

27 شهریور 1402

آشنایی با کاشت داشت و برداشت زیره سیاه در روستای مهوید شهرستان فردوس.

 برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با کاشت داشت و برداشت زیره سیاه در روستای مهوید و باغستان سفلی به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس، کارشناسان جهادکشاورزی به همراه مدرس مدعو از استان خراسان رضوی؛ اقدام به برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با کاشت، داشت و برداشت زیره سیاه در روستای مهوید و باغستان سفلی نمودند. در پایان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

کیل گیری باغ پسته کاندید تولیدکننده برتر استانی -1402.6.7 - شهرستان فردوس

کیل گیری باغ پسته کاندید تولیدکننده برتر استانی -1402.6.7 - شهرستان فردوس - کیل گیری در محل باغ آقای مصطفی مرادی با حضور آقای مهندس غوث رئیس محترم اداره هماهنگی ترویج و آقای مهندس دوریشی و آقای مهندس خسروی از معاونت تولیدات گیاهی سازمان برگزار شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

مبارزه تلفیقی علیه بیماری نماتد پسته شهرستان فردوس.

با عنایت به اهمیت مبارزه بهنگام با آفات و بیماریها برای ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی و به منظور ارائه یافته های تحقیقاتی به پسته کاران کارگاه آموزشی " مبارزه تلفیقی علیه بیماری نماتد پسته در روز دوشنبه مورخه 1402/5/30 با حضور 25 نفر از پسته کاران موتور پمپ های نوغاب و خداوندی فردوس برگزار شد در این کارگاه آموزشی کارشناسان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

گردهمایی منطقه ای تسهیلگران و کارشناسان ترویج خراسان جنوبی (فردوس، سرایان، بشرویه، طبس).

گردهمایی منطقه ای تسهیلگران و کارشناسان ترویج خراسان جنوبی (فردوس، سرایان، بشرویه، طبس) در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲با حضور بیش از ۳۰ نفر از شرکت کنندگان حضوری در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، با حضور و همراهی همکاران مدیریت هماهنگی ترویج، کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت نوین در کسب و کار با تدریس خانم دکتر بخشی، مربی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مرداد 1402

آموزش زنان ،آموزش خانواده ،آموزش جامعه "کارگاه آموزشی مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار درشهرستان فردوس "

کلاس آموزشی مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار در روز یکشنبه مورخه 1402/5/8 با حضور 41 نفر از اعضای صندوق اعتبارات خرد شهر باغستان برگزار شد لازم بذکر است با توجه به اینکه این آفت سالانه خسارتی حدود 30 تا 40 درصدی را به باغات انار وارد می کند بر جمع اوری انارهای آلوده روی درخت و پای درخت در طول سال به عنوان بهترین راهکار تاکید شد و همچنین در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 تیر 1402

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت باغات پسته.

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت باغات پسته به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس کلاس آموزشی مدیریت باغات پسته با حضور تعدادی از پسته کاران باغستان درمحل هیئت ابوالفضلی شهر باغستان علیا برگزار گردید دراین کلاس نکاتی درمورد تغذیه،آبیاری و مدیریت به باغی پسته و روشهای مدیریت تلفیقی آفات توسط کارشناسان مدیریت جهاد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 تیر 1402

همایش ارکان صندوق های اعتبارات خرد شهرستان فردوس.

همایش ارکان صندوق های اعتبارات خرد شهرستان فردوس با حضور 48 نفر از زنان روستایی با محوریت کار افرینی و هنر مدیریت زمان در تاریخ 1402.4.11 با حضور استاد کیال برگزار شد و در این جلسه در خصوص ایجاد گروه در ایتا ، ایجاد روستا بازار و اهمیت ارسال تصاویر بحث و تبادل نظر شد )

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 تیر 1402

برگزاری همایش آموزشی کنترل تلفیقی پسیل پسته شهرستان فردوس .

برگزاری همایش آموزشی کنترل تلفیقی پسیل پسته بر اساس آخرین یافته های تحقیقاتی با حضور حضور 135 نفر از پسته کاران شهرستان فردوس در تاریخ 1402/4/1 با حضور دکتر بصیرت از پژوهشکده پسته کشور ( لازم بذکر است با توجه به طغیانی شدن آفت پسیل در امسال با توجه به خشکسالی سال جاری ، استفاده از روشهای مختلف و تلفیقی ضروری به نظر می رسد و نیازمند یک...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

رگزاری کلاس آموزشی ترویجی شهرستان طبس.

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی با موضوع ۱_تغذیه باغات خرما ۲_ترویج کشت باغچه های خانگی ۳_مبارزه با سوسک کرگدنی در مورخ ۱۴۰۲/۳/۳درمحل باغ کشاورز روستای حمزه از توابع بخش مرکزی مرکز گلشن باحضور کارشناسباغبانی خانم اشرفیان.کارشناس حفظ نباتات خانم افراسیابی و کارشناس ترویج خانم صادق‌زاده و تعداد ۲۰نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستایی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه دامداران شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه دامداران محترم با موضوعات : ۱_بهداشت شیر و شیر دوشی ۲_جایگاه دام ۳_تغذیه و اقتصاد دامداری با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر مقیمی و مهندس غفوری از خراسان رضوی مکان:سالن پیام شهرستان طبس زمان:1402/3/24

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

«بهره برداری و نگهداری از قنوات شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی با موضوع «بهره برداری و نگهداری از قنوات» با حضور محترم جناب آقای مهندس اصغری مکان :سالن پیام شهرستان طبس تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ (در پایان بهره برداران بخش مرکزی روستای تشکانان از جناب مهندس عطا حسینی و مهندس جمادی با اهدای لوح تقدیر از زحماتشان تقدیر و تشکر کردند).

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و تغذیه اصولی باغات پسته شهرستان طبس.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و تغذیه اصولی باغات پسته ویژه کشاورزان بخش مرکزی شهرستان طبس  به منظور افزایش اطلاعات عمومی پسته کاران عزیز بخش مرکزی، کارگاه آموزشی ترویجی ویژه پسته کاران بخش مرکزی با حضور جناب آقای دکتر مسعودیان از مرکز تحقیقات پسته دامغان در محل سالن جلسات پیام تشکیل گردید و باغداران با آخرین یافته ها و روش‌های...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک کرگدنی خرما .

 «برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک کرگدنی خرما »ویژه باغداران محترم ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: مبارزه با سوسک کرگدنی خرما زمان: 1402/6/1 مکان: روستای احمدی باغ آقای فتحی و با حضور عده ای از باغداران شهرستان برگزار شد، مربی:سرکار خانم مهندس گندم زاده اهداف‌: - کسب اطلاع از جمعیت آفت و پیش آگاهی از طریق ردیابی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

چگونگی ایمن سازی جاده های مسیر عبور شتر داران شهرستان طبس.

برگزاری کلاس آموزشی توجیهی ویژه شترداران با موضوع بررسی چگونگی ایمن سازی جاده های مسیر عبور شتر داران با حضور« دادستان جناب آقای ابراهیمی؛ معاون فرماندار جناب آقای اکبرزاده ؛مسئول امور حقوقی سازمان جناب آقای صمیمی؛رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جناب مهندس حیدری؛سرپرست اداره منابع طبیعی جناب مهندس بدیعی و مدیر جهاد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان طبس -1402.4.12

برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان طبس -1402.4.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه باغداران شهرستان طبس .

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه باغداران محترم با موضوع «مبارزه تلفیقی آفت پسیل پسته و سایر آفات مهم» با حضور جناب آقای دکتر بصیرت از محققین پژوهشکده پسته ایران و جمعی از باغداران و کارشناسان شهرستان طبس تاریخ:۱۴۰۲/۳/۳۱ مکان:سالن پیام جهاد کشاورزی طبس

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه باغات میوه شهرستان طبس.

به همت اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان طبس برگزاری کارگاه آموزشی با موضوعات (۱شهرستان طبس_تغذیه باغات میوه ۲_مبارزه با آفات مگس مدیترانه ای ۳_کشت باغچه های خانگی) درروستای سرند شهرستان طبس» تاریخ:«۱۴۰۲/۳/۲۳»برگزارگردید .

ادامه مطلب ...

IMAGE

09 خرداد 1402

بازدیدآموزشی ترویجی صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان طبس .

به همت اداره ترویج شهرستان طبس در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۷بازدید آموزشی ترویجی یک روزه با حضور تعدادی از اعضای صندوقهای خرد زنان روستایی شهرستان طبس از فعالیتهای شاخص صندوق خرد زنان روستایی اسفندیار از توابع بخش دیهوک دهستان کویر انجام پذیرفت. در این بازدید یک روزه از کارگاه رشته بری آش و پلویی؛قالیبافی؛نان پزی سنتی؛شیرینی پزی سنتی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون شهرستان سربیشه .

در اولین روز از هفته دولت برگزار شد: حضور فعال شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا مود دربه گزارش تعاون روستایی شهرستان سربیشه و به مناسبت آغاز هفته دولت و دومین روز از هفته تعاون، نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون شهرستان سربیشه به همت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره فنی و حرفه ای در شهرستان سربیشه برگزار گردید.  این نمایشگاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

دوره آموزشی ترویجی با عنوان آشنایی با بیماری بروسلوز شهرستان سربیشه.

دوره آموزشی ترویجی با عنوان آشنایی با بیماری بروسلوز در انسان و دام به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی: در انسان و دام و راه های پیشگیری از آن در محل مرکز جهاد کشاورزی مود با حضور کارشناسان شبکه دامپزشکی وکارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از بهره برداران و دامداران بخش مود برگزار شد. در این...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

کارگاه آموزشی ترویجی آشنایی با کشت زیر سیاه شهرستان سربیشه.

کارگاه آموزشی ترویجی آشنایی با کشت زیر سیاه به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی: کارگاه آموزشی ترویجی کشت زیره سیاه با هدف ترویج کشت گیاهان دارویی و کم آب بر با حضور ضابطیان کارشناس خبره خراسان رضوی و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و تعداد ۲۵ نفراز بهره برداران بخش کشاورزی در محل سالن جلسات مرکز...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

کارگاه آموزشی نحوه تعامل با مشتری ویژه تشکلها و بانوان روستائی توانمند بخش مود شهرستان سربیشه.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی کسب وکار با موضوع : «نحوه تعامل با مشتری ویژه تشکلها و بانوان روستائی توانمند بخش مود شهرستان سربیشه» به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه : کارگاه آموزشی ترویجی کسب وکار هم زمان با روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی در محل نمایشگاه دائمی مود با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

"آيين شكرگزاری برداشت گندم و توسعه فرهنگ زكات" شهرستان سربیشه.

برگزاری "آيين شكرگزاری برداشت گندم و توسعه فرهنگ زكات" با حضور رئیس سازمان  به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز یک‌شنبه (۲۵ تیر) "آيين شكرگزاری برداشت گندم و توسعه فرهنگ زكات" با حضور دکتر جعفری رئیس سازمان و هیئت همراه و همچنین مسئولین سربیشه در چاه (سردار سلیمانی) شرکت سهامی زارعی ایثارگران دشت خوشاب...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی در شهرستان سربیشه.

جلسه کمیته فنی شناسایی، انتخاب  و معرفی نمونه های بخش کشاورزی در تاریخ 1 تیرماه 1402 با حضور اعضاء کمیته فنی شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه مدیرجهادکشاورزی ضمن تقدیر از اداره ترویج و اعضا کمیته در کسب جام قهرمانی و بالاترین تعداد نمونه ها در استان، خواستارهمکاری وهم دلی در جهت شناسایی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1402

اخذجام قهرمانی نمونه های بخش کشاورزی خراسان جنوبی متعلق به شهرستان سربیشه .

مدیر جهادکشاورزی شهرستان، ضمن تبریک کسب این عنوان به همکاران خانواده جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه ، کشاورزان و دامداران و کلیه بهره برداران بخش کشاورزی گفت: این قهرمانان، ارتقاء بهره وری را محقق کردند و جهش تولید را باعث شدند. محمد رضا زرگری افزود: به منظور پاس داشت این خدمات ارزنده و با توجه به همت بالا و ارزنده و کسب ۱۲ رتبه برتر...

ادامه مطلب ...

IMAGE

11 خرداد 1402

برگزاری روز مزرعه " مدیریت مزارع گلرنگ" در شهرستان سربیشه.

 نظر به اهمیت کشت محصولات کم آب بر و اقتصادی و با توجه به محدودیت های اقلیمی، کشت گلرنگ از سال زراعی 1401-1402 در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه قرار گرفته است. به همین منظور برنامه روز مزرعه مدیریت مزارع گلرنگ در روز سه شنبه مورخ 9 خرداد ماه ۱۴۰۲ در بخش درح شهرستان با حضور کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی کلیه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

25 ارديبهشت 1402

بازدید آموزشی ترویجی بانوان بخش درح از فعالیتهای بانوان توانمند بخش مود.

 بازدید آموزشی ترویجی بانوان بخش درح از فعالیتهای بانوان توانمند بخش مود محمدرضا زرگری مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: جهت بهبود وتوسعه کسب و کار زنان به ویژه زنان روستایی شهرستان در جهت ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی از طریق برنامه های آموزشی به خصوص برگزاری کارگاه، دوره هاو بازدیدهای آموزشی و مهارت آموزی برای زنان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

برگزاری جلسات کاروان اشتغال زایی در بخش کشاورزی شهرستان سربیشه.

با عنایت به ادامه طرح کاروان اشتغالزایی در بخش کشاورزی چهارمین و پنجمین جلسه این طرح در حسینیه روستاهای بشکز (ساعت ۸:۳۰ صبح) و اسفزار (ساعت ۱۰ صبح) توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه برگزار گردید که در این جلسات مشاوره و احصا فرصت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری خرد، مشاغل خانگی و پشتیان، سرمایه گذاری واحدهای صنعتی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 مهر 1402

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15

بازدید کشاورزان شهرستان نهبندان از مزارع پنبه شهرستان بشرویه 1402.6.15-این برنامه آموزشی ترویجی با هدف آشنایی پنبه کاران شهرستان نهبندان با روش های نوین مدیریت مزارع پنبه برگزار گردید. بازدید از کانون یادگیری کشت حفاظتی پنبه ، سایت الگویی کشاورزی حفاظتی ،مزارع الگویی تغذیه پنبه ،مزارع تکثیر بذری پنبه و بازدیداز ادوات نوین کاشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آفات مهم باغات میوه شهرستان نهبندان.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آفات مهم باغات میوه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد صاحب الزمانی دهک با حضور ۱۸ نفر از بهره برداران محترم برگزار گردید. در این کارگاه مهمترین و شایع ترین آفات باغات میوه، نحوه شناسایی، کنترل و مبارزه با آنها آموزش داده شد.

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات مجتمع پرواربندی بره شیشک شهرستان نهبندان.

برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات مجتمع پرواربندی بره شیشک به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان نهبندان با حضور مدیریت جهادکشاورزی و ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان و کارشناسان مدیریت و اعضای مجتمع در محل نمازخانه جهاد کشاورزی شهرستان امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ تشکیل گردید.  در این جلسه مشکلات آب واحدها و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه و دوره آموزشی بیماری ویروسی رگوز گوجه فرنگی و فلفل در مزارع و گلخانه های شهرستان نهبندان

کارگاه و دوره آموزشی بیماری ویروسی رگوز گوجه فرنگی و فلفل در مزارع و گلخانه ها به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان در این کارگاه آموزشی که در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی نهبندان و با حضور گلخانه داران شهرستان برگزار شد، خانم دکتر سعیدی کارشناس مسئول محترم قرنطینه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه با آفت پسیل پسته شهرستان نهبندان .

کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه با آفت پسیل پسته به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان کارگاه آموزشی آفات پسته که با حضور تعداد ۳۰ نفر از پسته کاران شهرستان در نمازخانه مدیریت جهادکشاورزی نهبندان برگزار گردید و نحوه شناسایی ، علائم خسارت و روش های کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی آفت توسط مدرس مهندس شایسته مدیر باغبانی استان و خانم...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی _ شهرستان نهبندان - 1402.4.10

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی _ شهرستان نهبندان - 1402.4.10

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 تیر 1402

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه صندوقهای اعتبارات خرد شهرستان نهبندان.

برگزاری دو دوره آموزشی قوانین و ‌مقررات صندوق های خرد زنان و نیز پرورش مرغ بومی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی دهک با حضور ۲۰ نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستای دهک برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1402

کارگاه آموزشی پایش و کنترل آفات اناردر شهرستان نهبندان .

کارگاه در روز یکشنبه مورخ 27/03/1402 در باغ آقای اردونی چاه مشاع حسین اباد با حضور 9 نفراز باغداران طرح محصول موضوعی انار برگزار گردید. در این کارگاه مطالبی توسط خانم مهندس فوادالدینی مسئول حفظ نباتات مدیریت، درباره روشهای کنترل آفات انار، استفاده از پرچم زدا، تله فرمونی و ملاحظات لازم در زمینه نصب این نمونه تله عنوان شد. سپس درباره...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان نهبندان.

مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان نهبندان ،آیین تجلیل از تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی در روز سه شنبه مورخ 1402/3/23 با حضور امام جمعه محترم ، نماینده ولی فقیه، مهندس باقری مدیر امور اراضی استان، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار، جناب سرهنگ داوودی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ، روسای ادارات تابعه و جمعی از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

22 خرداد 1402

کیل گیری مزرعه گندم درمنطقه سهل آباد شهرستان نهبندان 1402.3.16با حضور کارشناسان شهرستان بیرجند و نهبندان

کیل گیری مزرعه گندم درمنطقه سهل آباد شهرستان نهبندان 1402.3.16با حضور کارشناسان شهرستان بیرجند و نهبندان 

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

برگزاری روزمزرعه با موضوع " مدیریت تغذیه مزارع پنبه " 1402.6.29-شهرستان سرایان -سایت الگویی ترویجی پنبه

برگزاری روزمزرعه با موضوع " مدیریت تغذیه مزارع پنبه "  1402.6.29-شهرستان سرایان -سایت الگویی ترویجی پنبه 

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری روزمزرعه " مدیریت باغات پسته بامحوریت آفات وبیماری ها "درمحل سایت الگویی پسته واقع درموتورپمپ اتحاد باحضورباغداران وکارشناسان مرکزجهادکشاورزی آیسک ومدیریت جهادکشاورزی سرایان برگزارشد. ️1402.6.7

برگزاری روزمزرعه " مدیریت باغات پسته بامحوریت آفات وبیماری ها "درمحل سایت الگویی پسته واقع درموتورپمپ اتحاد باحضورباغداران وکارشناسان مرکزجهادکشاورزی آیسک ومدیریت جهادکشاورزی سرایان برگزارشد. ️1402.6.7

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری روز مزرعه "معرفی گیاهان مقاوم به شرایط منطقه (شوری و کم آبی )ومعرفی گیاه کوشیا "باحضور کشاورزان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی سرایان درمحل موتور پمپ خوشاب سه قلعه - 1402.6.5

برگزاری  روز مزرعه "معرفی گیاهان مقاوم به شرایط منطقه (شوری و کم آبی )ومعرفی گیاه کوشیا "باحضور کشاورزان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی سرایان درمحل موتور پمپ خوشاب سه قلعه - 1402.6.5

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 مرداد 1402

کلاس ترویجی با موضوع بهداشت شیر و فرآورده های لبنی و تغذیه دام شهرستان سرایان.

در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی و آشنایی بهره برداران بخش کشاورزی و دامی در روز پنج شنبه مورخه 1402/04/22 با حضور جناب آقای دکتر ناقوسی عضو هیئت علمی دانشگاه گناباد در روستای مصعبی شهرستان سرایان برگزار گردید در این کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی، اساتید و کارشناسان به ارائه مطالبی در خصوص بهداشت شیر و فرآورده های لبنی و نیز چگونگی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 تیر 1402

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه تسهیلگران و نمایندگان صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان.

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه تسهیلگران و نمایندگان صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان در راستای طرح توانمند سازی زنان روستایی در تولید محصول سالم و گواهی شده و با هدف افزايش آگاهي و دانش تسهيلگران زن روستايي کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات و درختان انگور در روز سه شنبه 1402/04/13در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان - 1402.10.12

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان - 1402.10.12

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 تیر 1402

کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با محوریت راهکارهای مبارزه با پسیل پسته .

در راستای افزایش بهره وری و ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با محوریت راهکارهای مبارزه با پسیل پسته در روز پنج شنبه اول تیرماه 1402 در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی آیسک شهرستان سرایان برگزارشد در این کارگاه آموزشی که تعداد 100 نفر از بهره برداران و باغداران پسته حضور داشتند آخرین اطلاعات و یافته...

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1402

کارگاه آموزشی تغذیه باغات پسته شهرستان سرایان.

کارگاه آموزشی تغذیه باغات پسته  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،در روز سه شنبه مورخه ۳۰ خردادماه کارگاه آموزشی با موضوع تغذیه باغات پسته ، با تدریس <<دکتر محمدجواد محمودی میمند>> با همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در محل سالن...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

تجلیل ازتولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان.

تجلیل ازتولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی، ۲۳ خردادماه همزمان با سومین روز از هفته جهاد کشاورزی طی مراسمی با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و مسئولین استانی و شهرستانی از تولید کنندگان برتر شهرستان سرایان تقدیر شد. دراین مراسم که در...

ادامه مطلب ...

IMAGE

22 خرداد 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب و شناسایی نمونه های برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان.

 درمورخ 1402/03/17 جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان با حضور کلیه اعضا ستاد انتخاب نمونه های شهرستانی برگزار شد. در این جلسه براهمیت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان تاکید و مقررشد در معرفی افراد واجد شرایط با هدف انتخاب در سطح استانی و کشوری بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان اهتمام لازم انجام شود.

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت مزارع پنبه در شهرستان بشرویه .

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت مزارع پنبه در شهرستان بشرویه به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی کارگاه آموزشی ترویجی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ در محل سالن شهدای کشاورز و عشایر (ترویج)با همکاری شرکت سینجنتا و همراهی مدیریت جهاد کشاورزی جهت آشنایی پنبه کاران شهرستان با روش های بهبود...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی طبخ ماهی در سومین روز از هفته ی جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه .

برگزاری کارگاه آموزشی طبخ ماهی در سومین روز از هفته ی جهاد کشاورزی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ کارگاه آموزشی طبخ آبزیان با هدف افزایش سرانه ی مصرف ماهی در سبد غذایی خانوار برگزار گردید ، این کارگاه آموزشی به همت مدیریت جهاد کشاورزی و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل اقامتگاه بومگردی بشروی و با حضور بیش از ۸۰نفر از بانوان علاقه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

هنرمدیریت زمان /قدم های کارابرای کارآفرینی .

اولین روز از دوره مهارتی هنر مدیریت زمان در زندگی و قدم های کارا برای کارآفرینی امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ساعت ۹صبح با حضور بیش از ۳۰ نفر از ارکان صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه و با تدریس جناب آقای استاد محمد کیال ، مدرس دوره های کارآفرینی ، مدیریت زمان و همچنین مولوی شناسی برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

17 ارديبهشت 1402

روز مزرعه پسته شهرستان بشرویه .

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه پسته با عنوان تغذیه و مبارزه با آفات امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در حوزه مرکز جهاد کشاورزی علی جمال موتور پمپ مرادعلیزاده و با حضور مدیر جهاد کشاورزی و شرکت بیش از چهل نفر از کارشناسان و کشاورزان برگزار گردید

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 آبان 1401

آغاز بکار نمایشگاه “زن، ایده توانمندی و تولید” در شهرستان بشرویه.

نمایشگاه توانمندی های زنان شهرستان بشرویه با عنوان "زن، ایده توانمندی و تولید" روز پنجشنبه پنجم آبان ماه 1401 در دومین روز از هفته ی پدافند غیرعامل در محل هیات ابوالفضلی بشرویه در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان، معاونین و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای سطح شهرستان برگزار گردید،: در شهرستان...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 مرداد 1401

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5

برگزاری هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در12 استان کشور - شهرستان بشرویه -1401.5.5 هفتمین کاروان تخصصی بهره وری محصول پنبه همزمان در 12 استان کشور روز چهارشنبه مورخ 1401.5.5 درشهرستان بشرویه برگزار گردید. این برنامه با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان،  مدیریت محترم زراعت سازمان ،محققین محترم مرکز تحقیقات و آموزش...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مرداد 1401

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰   جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر سال ۱۴۰۱ ،روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ راس ساعت هشت صبح در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.این جلسه که با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی ،روسای محترم ادارات تابعه و مسئولین واحد‌های تخصصی مدیریت تشکیل شد بر اهمیت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

01 تیر 1401

برگزاری جشن برداشت گندم وآیین شکرگزاری با حضور امام جمعه ، معاونت فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی ، مسئولین ادارات و کشاورزان شهرستان بشرویه - 1401.3.25

برگزاری جشن برداشت گندم وآیین شکرگزاری با حضور امام جمعه ، معاونت فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی ، مسئولین ادارات و کشاورزان شهرستان بشرویه  - 1401.3.25

ادامه مطلب ...

IMAGE

31 خرداد 1401

افتتاح نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه - 1401.3.24

افتتاح نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه - 1401.3.24 نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای  اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه با حضور امام جمعه محترم ، معاونین محترم فرماندار ، مدیرجهاد کشاورزی و روسای محترم ادارات افتتاح شد  این نمایشگاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 خرداد 1401

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی "روز مزرعه در محل سایت جامع الگویی تولیدی ترویجی پنبه " بشرویه - 1401/2/31

 برگزاری برنامه آموزشی ترویجی "روز مزرعه در محل سایت جامع  الگویی  تولیدی ترویجی پنبه "  بشرویه - 1401/2/31 

ادامه مطلب ...

IMAGE

30 خرداد 1402

کیل گیری مزرعه جو کاندید نمونه استانی -چاه طالقانی بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.28

کیل گیری مزرعه جو کاندید نمونه استانی -چاه طالقانی بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.28

ادامه مطلب ...

IMAGE

23 خرداد 1402

برگزاری روزمزرعه مقایسه ارقام لاین های امیدبخش جو واقع در چاه بعثت بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.21

برگزاری روزمزرعه مقایسه ارقام لاین های امیدبخش جو واقع در چاه بعثت بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.21

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 دی 1401

ثبت نام کشت قراردادی گندم.

به منظور پیشرفت در ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار بخش ماژان شهرستان خوسف در سامانه کشت قراردادی گندم ، حضور همه روزه کارشناسان مرکزجهاد کشاورزی ماژان و مدیر عامل شرکت مالک اشتر در محل دفتر شرکت تعاونی تولید مالک اشتر، و ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه مربوط

ادامه مطلب ...

IMAGE

15 آذر 1401

آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم.

مرکز جهاد کشاورزی ماژان شهرستان خوسف در مورخ 1401/9/13جلسه ای با عنوان آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم و بیمه محصولات زراعی و باغی ، در محل حسینیه شهر ماژان برگزار نمودند در این جلسه تعداد 20نفر از کشاورزان شرکت داشتند توسط رئیس مرکز جهاد کشاورزی آقای مهندس صالحی نیا توضیحاتی راجع به کشت قراردادی گندم و اهمیت موضوع ونحوه نصب...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 آذر 1401

آشنایی کشاورزان با سامانه کشت قراردادی گندم.

 با همکاری مرکز جهاد کشاورزی ماژان و شرکت تعاونی تولید مالک اشتر در مورخ 1401/9/9جلسه ای با عنوان آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم و بیمه محصولات زراعی و باغی ، در محل نماز خانه شرکت مالک اشتر با حضور نمایندگان کشاورزان بخش ماژان برگزار گردید در این جلسه توسط رئیس مرکز جهاد کشاورزی آقای مهندس صالحی نیا توضیحاتی راجع به کشت...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

کارگاه آموزشی هرس درختان پسته.

با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان، به مناسبت هفته بسیج ،کارگاه آموزش مهارتی هرس درختان پسته در مورخ 1401/8/30با حضور رییس مرکز جهاد کشاورزی بخش ماژان، فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهدای عبادی ماژان ، مسئول محترم تولیدات گیاهی شهرستان خوسف و کارشناسان مرکز در محل چاه پنج تن برگزار گردید . در این کارگاه تعداد 14نفر از پسته کاران بخش...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

میز خدمت.

جلسه میز خدمت با حضور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی (آقای دکتر جعفری ) و معاونین محترم سازمان، فرماندار محترم شهرستان، مدیر کل محترم امور عشایری، مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری، بخشدار محترم ماژان، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان، مسئولین محترم شهرستانی و مسئولین محترم شهر ماژان در مورخ 1401/8/10در محل مرکز جهاد کشاورزی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

06 آذر 1401

جلسه توجیهی طرح سند دارکردن اراضی کشاورزی.

جلسه توجیهی طرح سند دارکردن اراضی کشاورزی در مورخ 1401/8/18در محل جهاد کشاورزی ماژان برگزار گردید درابن جلسه رئیس اداره ثبت و اسناد شهرستان بیرجند ،خوسف و درمیان و مسئول طرح کاداستر ، بخشدار ماژان و شهردار ماژان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، اعضای شورای شهرو بخش ماژان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان و جمعی از کشاورزان بخش حضور داشتند...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 آبان 1401

کاشت مزرعه الگویی تحقیقی ترویجی مقایسه ارقام جو -روزمزرعه کاشت مقایسه ارقام جو.

با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان ،اداره آموزش و  ترویج و اداره تولیدات گیاهی مدیریت شهرستان در مورخ 1401/8/12مزرعه تحقیقی وترویجی مقایسه ارقام جو در محل چاه بعثت کاشت گردید . ودر ادامه با حضور 10نفر از کشاورزان روز مزرعه با موضوع کاشت مقایسه ارقام جو برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 آبان 1401

دهگردشی روستای اکبر آباد و چاههای حومه شهرستان خوسف.

باهمت مرکز جهاد کشاورزی ماژان و اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف جلسه ی دهگردشی با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان به همراه روسای محترم ادارات شهرستان و جمعی از کشاورزان روستای اکبر آباد و چاههای حومه در مورخ 1401/7/24در محل مسجد روستای اکبر آباد برگزار گردید . در این جلسه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

برگزاری روزمزرعه " ضدعفونی بذورغلات "با هدف پیشگیری ازبیماریهای سیاهک پنهان و آشکار-1402.6.29-شهرستان درمیان

برگزاری روزمزرعه " ضدعفونی بذورغلات "با هدف پیشگیری ازبیماریهای سیاهک پنهان و آشکار-1402.6.29-شهرستان درمیان -روستای آواز

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

رویکرد نوین در توانمندسازی تشکل ها و تعاونی ها درشهرستان درمیان .

کارگاه تخصصی کسب و کار با موضوع " رویکرد نوین در توانمندسازی تشکل ها و تعاونی ها " در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و مدیریت جهاد کشاورزی درمیان در مرکز تخصصی نساجی سنتی با حضور فرماندار محترم شهرستان درمیان جناب آقای فرجامی و مدیر محترم مدیریت جهاد کشاورزی جناب آقای جاویدی و...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 مرداد 1402

آشنایی با بیماریهای طیورشهرستان درمیان.

 آشنایی با بیماریهای طیور  ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: آشنایی با بیماریهای طیور زمان: 1402/05/23 مکان: سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی درمیان اهداف : با عنایت به اهمیت آموزش در پیشبرد اهداف توسعه کشاورزی و شیوع برخی بیماریهای طیور در مرغداریهای شهرستان لزوم این دوره آموزشی احساس می شد بنابراین با تدریس جناب آقای...

ادامه مطلب ...

IMAGE

14 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی - شهرستان درمیان -1402.4.10

   برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی - شهرستان درمیان -1402.4.10

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی شهرستان درمیان.

در اولین روز از گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با حضور فرماندار،امامان جمعه شهر اسدیه،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهادشهرستان درمیان، فرمانده سپاه وانتظامی شهرستان، مدیران جهادکشاورزی و روسای ادارات شهرستان، مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی برگزار شد. دراین مراسم ابتدا مدیر جهاد کشاورزی درمیان، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی شهرستان درمیان. (2)

در اولین روز از گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با حضور فرماندار،امامان جمعه شهر اسدیه،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهادشهرستان درمیان، فرمانده سپاه وانتظامی شهرستان، مدیران جهادکشاورزی و روسای ادارات شهرستان، مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی برگزار شد. دراین مراسم ابتدا مدیر جهاد کشاورزی درمیان، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از...

ادامه مطلب ...

IMAGE

03 خرداد 1402

پایش صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان درمیان.

همزمان با نظارت و پایش صندوق خرد زنان روستایی چک ، کلاس های آموزشی با موضوعات: 1- بهداشت کشاورزی 2- زنگ زرشک در مورخ 02/28 / 1402 در محل حسینیه روستای چک از توابع دهستان میاندشت شهرستان درمیان با حضور سرکار خانم مهندس محمدی رئیس مرکز جهاد کشاورزی میاندشت و سرکار خانم داودی کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان و 13 نفر از اعضای صندوق خرد...

ادامه مطلب ...

IMAGE

20 فروردين 1402

برگزاری کارگاه های آموزشی بهره برداران شهرستان درمیان .

کلاس های آموزشی صدور اسناد زمین های کشاورزی و آشنایی با زنگ زرشک .. تاریخ ۱۹ فروردین ماه وبرگزاری جلسه توجیهی صدور اسناد کشاورزی جهت دهیاران بخش گزیک 1402/1/15

ادامه مطلب ...

IMAGE

20 فروردين 1402

آغازمانور عملیاتی مبارزه با زنگ زرشک شهرستان درمیان. (2)

به همت اداره آموزش وترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان درمورخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شهرستان درمیان؛ بخش قهستان "آغاز مانور عملیاتی مبارزه با زنگ زرشک" با حضور: بخشدار محترم قهستان کارشناس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان رییس محترم اداره تولیدات گیاهی شهرستان رییس محترم مرکز جهاد کشاورزی قهستان و بهره برداران محترم...

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 بهمن 1401

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با بیماری زنگ جارویی زرشک درروستاهای مناوندوکلاته ملا شهرستان درمیان -1401/11/10

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با بیماری زنگ جارویی زرشک درروستاهای مناوندوکلاته ملا شهرستان درمیان -1401/11/10

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 مهر 1402

بازدید آموزشی کشاورزان شهرستان قائنات از مزارع کشت سبزی وتکثیر نهال عناب ،توت ، کاج و...در شهرستان خواف استان خراسان رضوی -1402.6.29

بازدید آموزشی کشاورزان شهرستان قائنات از مزارع کشت سبزی وتکثیر نهال عناب ،توت ، کاج و...در شهرستان خواف استان خراسان رضوی -1402.6.29

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 ارديبهشت 1402

بازدیدآموزشی ترویجی از مزارع زعفران شهرستان قاین.

بازدید آموزشی ترویجی از مزرعه نمونه زعفران شهرستان قائنات (حمید قاسمی) زعفران کار نمونه کشوری در روستای نوغاب پسکوه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار گردید در این بازدید آموزشی بانوان روستایی منطقه نیمبلوک و نوغاب حاجی آباد و روستای بیهود و تیغاب حضور داشتند در ابتدای این بازدید آموزشی آقای مهندس بهروان در خصوص نکات فنی عملیات...

ادامه مطلب ...

IMAGE

28 فروردين 1402

بسیج طرح خودکفایی گندم وجو شهرستان قاینات.

به همت اداره ترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاین  درمورخ 27 فروردین جلسه توجیهی مربیان بسیجی طرح خودکفایی گندم و جو در سالن جلسات مدیریت قاین برگزار شد

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 دی 1401

برگزاری جلسه قرارگاه امنیت غذایی شهرستان قائنات -1401.10.14

جلسه  قرارگاه امنیت غذایی  درتاریخ 1401.10.14 با حضور سرگرد داودی رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان در محل مدیریت جهاد کشاورزی قاین برگزار گردید . در این جلسه اعضای قرارگاه امنیت غذایی هرکدام به بیان محدودیت ها و مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و دامداری شهرستان پرداختند.

ادامه مطلب ...

IMAGE

07 دی 1401

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فنی گلخانه 1401.10.4 شهرستان قائنات

در تاریخ 1401.10.4  کارگاه آموزشی با هدف آشنایی با کد شناسه کیو آر ، مدیریت تغذیه ، آفات و بیماریهای گلخانه با حضورگلخانه داران درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان قائنات برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تیما زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم از مجموعه اداری شرکت تیما زعفران شهرستان قائنات بازدید نمودند

ادامه مطلب ...

IMAGE

29 آذر 1401

بازدید مسئول دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار ازشرکت تروند زعفران

درتاریخ 1401/9/23 جناب آقای شریفی مقدم مسئول محترم دبیرخانه ارتقاء سلامت و توسعه کشاورزی پایدار از شرکت تروند زعفران کاندیدای برگزیده ملی محصولات کشاورزی گواهی شده (سالم و ارگانیک ) بازدید نمودند. 

ادامه مطلب ...

IMAGE

21 آذر 1401

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان قائنات .

 جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان قائنات با حضور مدیرعاملان این صندوق ها در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان روز دوشنبه مورخ 21آذرماه 1401  قائنات برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای مهندس صایبی در خصوص نحوه تشکیل صندوق ها و مشکلات آنها سخنانی فرمودند و سپس آقایان مهندس بهروان و مهندس...

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 آبان 1401

بازدیدآموزشی ترویجی زنان روستایی شهرستان قاینات .

بازدید اعضا صندوقهای اعتبرات خرد زنان روستایی شهرستان قاین از توانمندیهای زنان روستایی شهرستان گناباد

ادامه مطلب ...

IMAGE

19 آبان 1401

بازدیدآموزشی ترویجی ازسایت محصول گواهی شده شهرستان قاینات .

به همت همکاران پرتلاش اداره ترویج شهرستان قاینات بازدید از سایت الگویی محصول سالم‌ واستاندارد روستای محمدآباد سفلی –-شهرستان قاین -استان خراسان جنوبی انجام پذیرفت گلخانه آلوئه وار با محصولات استاندارد متعلق به سرکار خانم رشیده زعفرانی :تولید کننده محصول آلوئه ورا سایت الگویی محصول گواهی شده می باشد این بازدیباحضور  تابعین...

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری های زرشک در سایت الگویی زرشک - 1402.6.9- شهرستان زیرکوه

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری های زرشک در سایت الگویی زرشک - 1402.6.9- شهرستان زیرکوه 

ادامه مطلب ...

IMAGE

13 شهریور 1402

برگزاری روز مزرعه "مدیریت باغات زرشک (مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه درختان)"ویژه زرشک کاران - ۱۴۰۲/۶/۴ -بخش زهان شهرستان زیرکوه

 برگزاری روز مزرعه "مدیریت باغات زرشک (مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه درختان)"ویژه زرشک کاران - ۱۴۰۲/۶/۴ -بخش زهان شهرستان زیرکوه

ادامه مطلب ...

IMAGE

05 شهریور 1402

دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول "ویژه زنان روستایی.

 موضوع فعالیت آموزشی :" دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول "ویژه زنان روستایی  ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: آشنایی با خواص عناب فرآوری محصول زمان: ۱۴۰۲/۶/۱ مکان : آبیز دوره آموزشی آشنایی با خواص عناب و فرآوری محصول با حضور بانوان در محل بسیج شهر آبیز برگزار گردید . مربی : جناب مهندس ماهی

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک شهرستان زیرکوه.

دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک دوره آموزشی تغدیه و پرورش دام سبک جهت‌ افزایش آگاهی و توانمند سازی سربازان وظیفه با حضور ۲۰ نفر در محل سپاه شهرستان زیرکوه برگزار گردید. در این دوره آموزشی در خصوص اهمیت اقتصادی، فرهنگی اجتماعی از قبیل منبع درآمد اقشار مختلف جامعه، افزایش باروری خاک، تولید محصولات دامی( شیر، گوشت، پشم ) ،...

ادامه مطلب ...

IMAGE

02 مرداد 1402

کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه شهرستان زیرکوه.

کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه ۱۴۰۲/۴/۲۵ با حضور بیش از ۲۵ بهره بردار در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار گردید. هدف از برگزاری ی کارگاه آموزشی کشت وترویج گیاهان دارویی با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان ، افزایش درآمد کشاورزان ، آشنایی با گیاه...

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 تیر 1402

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های برتر شهرستان زیرکوه -1402.4.7

برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های برتر شهرستان زیرکوه -1402.4.7-این جلسه با هدف اتخاب نمونه های پیشنهادی ملی ، استانی و شهرستانی با حضورمدیرمحترم ، روسای دارات تابعه وروسای ادارات مدیریت شهرستان برگزارگردید.درپایان جلسه 40 کاندید درحوزه شهرستان جهت بررسی و اعلام نظر انتخاب شدند 

ادامه مطلب ...

IMAGE

10 تیر 1402

برگزاری روزمزرعه با عنوان " مدیریت اصولی و فنی باغات زرشک "- شهرستان زیرکوه -1402.4.7-

برگزاری روزمزرعه با عنوان " مدیریت اصولی و فنی باغات زرشک "- شهرستان زیرکوه -1402.4.7- بازدیدو بررسی طغیان شته و سرمازدگی باغات زرشک روستای افین باحضورمحققین مرکزتحقیقات استان ، مرکزترویج و توسعه فناوری زرشک و عناب وکارشناسان و کشاورزان 

ادامه مطلب ...

IMAGE

04 تیر 1402

ورود تکنولوژی به بخش کشاورزی درشهرستان زیرکوه .

به همت  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه امروز ۳۱ خرداد ماه نخستین کارگاه آموزشی کاربرد پهپاد در مدیریت تغذیه و کنترل آفات و بیماری باغات نخستین کارگاه آموزشی کاربرد پهپاد در مزارع و باغات کشاورزی برای آشنایی کشاورزان با حضور ۲۵ نفر بهره بردار در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار شد. کاظم امیری مدیر جهاد کشاورزی...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی شهرستان زیرکوه.

دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی با حضور بیش از ۱۵ نفر از پرورش دهندگان ماهیان گرمابی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزارگردید . این کلاس آموزشی در راستای استفاده حداکثری از منابع آبی ، آشنایی با روش ها و اصول پرورش ماهیان کپور و آمور در استخرهای...

ادامه مطلب ...

IMAGE

24 خرداد 1402

آموزش احکام شرعی ذبح دام شهرستان زیرکوه.

برگزاری دوره آموزش بازرسی گوشت و آموزش احکام شرعی ذبح دام  در زیرکوه دوره آموزشی  بازرسی گوشت و آشنایی با احکام شرعی ذبح دام و طیور با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی  و شبکه دامپزشکی شهرستان زیرکوه برگزار شد. در ابتدای این جلسه حجه الاسلام والمسلمین عبداللهی نماینده ولی فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان...

ادامه مطلب ...

بازدید امروز42
بازدید دیروز500
بازدید هفته1329
بازدید کل711469