کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه کارگاه آموزشی اصول علمی کاشت و داشت زیره سیاه ۱۴۰۲/۴/۲۵ با حضور بیش از ۲۵ بهره بردار در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار گردید. هدف از برگزاری ی کارگاه آموزشی کشت وترویج گیاهان دارویی با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان ، افزایش درآمد کشاورزان ، آشنایی با گیاه دارویی زیره سیاه ، اصول علمی کاشت و داشت و تولید غده و بذر زیره سیاه بود . در پایان این کارگاه آموزشی ۷۰۰۰ مترمربع مربع از اراضی کشاورزی شهرستان زیرکوه که مستعد کاشت این گیاه دارویی هستند به عنوان پایلوت کاشت زیره سیاه و تولید غده و بذر گیاه دارویی انتخاب گردید . مدیرت ترویج و آموزش کشاورزی اداره ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه