برای تعیین عملکرد زعفران یکی از کشاورزان شهرستان سرایان در تاریخ 16/8/1400 و با هدف احراز رتبه برتر تولید کننده محصول زعفران در سطح کشور گروهی از همکاران بخش های تخصصی از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها)، مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و شهرستان سرایان به محل مراجعه و اقدامات لازم برای کیل گیری صورت پذیرفت .در تاریخ 1400/7/1  پیرو هماهنگی های قبلی از باغ آقای علی آجری  کاندید برای احراز رتبه تولید کننده برتر پسته در سطح استان از شهرستان سرایان واقع در بخش آیسک موتور پمپ اسلام نوین  با همراهی کارشناسان محترم اداره آموزش و ترویج ، باغبانی شهرستان ، رییس مرکز جهاد کشاورزی منطقه و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بازدید و عملیات کیل گیری  از باغ بر اساس دستورالعمل های ستاد شناسایی،انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر انجام شد. در راستای افزایش بهره وری و ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران شهرستان سرایان، برنامه روز مزرعه با موضوع "مقایسه ارقام ارزن "با هماهنگی و همکاری اداره آموزش و ترویج و اداره تولیدات گیاهی و زراعت شهرستان  در حوزه عمل مرکز جهاد کشاورزی سه قلعه در روز سه شنبه 23 شهریور 1400 در مزرعه ارزن آقای محمد محمدی نژاد با حضور جمعی از واحدهای تابعه ،کارشناسان و مروجین برگزار گردید. در این برنامه در خصوص وضعیت کاشت و داشت و اقدامات قبل از برداشت این محصول به شرکت کنندگان مطالبی ارائه گردید.