برگزاری مانورآموزشی ترویجی مبارزه با کرم گلوگاه اناردر شهرستان سرایان - 1402.9.15