برگزاری همایش آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران در آیسک  

به همت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان دراولین روز ازبهمن ماه ،یکشنبه اول بهمن ماه همایش آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان با حضور محققین پژوهشکده زعفران تربت حیدریه در سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی آیسک با شرکت جمعی از کشاورزان برگزارشد.