برگزاری روزمزرعه " با موضوع آبیاری زیر سطحی "  شهرستان سربیشه-1402.9.23