«برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک کرگدنی خرما »ویژه باغداران محترم ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: مبارزه با سوسک کرگدنی خرما زمان: 1402/6/1 مکان: روستای احمدی باغ آقای فتحی و با حضور عده ای از باغداران شهرستان برگزار شد، مربی:سرکار خانم مهندس گندم زاده اهداف‌: - کسب اطلاع از جمعیت آفت و پیش آگاهی از طریق ردیابی و شناسایی باغات آفت زده از طریق نصب تله های فرمونی _اموزش کنترل و کاهش جمعیت از طریق شکار انبوه حشرات کامل با نصب تله های نوری