افتخار زنان همین بس که روز میلاد برترین گوهر خلقت، بانوی بهشت " فاطمه زهرا (س)" روز زن نامیده شده است.  باهماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج واداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه ، در آستانه هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن، خانم میرزایی رییس اداره آموزش بهره برداران و کارشناس مسئول زنان روستائی و عشایری ، آقای قاسمی از اداره رسانه های آموزشی مدیریت هماهنگی ترویج استان و سرپرست اداره ترویج شهرستان از مرکزجهاد کشاورزی و فعالیتهای بانوان توانمند مود در مورخ ۱۱ آذر ماه 1402 بازدید نمودند و پیگیر چالشهای موجود در کسب و کارهای خرد محلی، زود بازده و صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شدند. در پایان دیدار از بانوان توانمند و پیشکسوت شهر مود تجلیل به عمل آمد.