برگزاری جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های برتر شهرستان زیرکوه -1402.4.7-این جلسه با هدف اتخاب نمونه های پیشنهادی ملی ، استانی و شهرستانی با حضورمدیرمحترم ، روسای دارات تابعه وروسای ادارات مدیریت شهرستان برگزارگردید.درپایان جلسه 40 کاندید درحوزه شهرستان جهت بررسی و اعلام نظر انتخاب شدند