برگزاری بازدید آموزشی زنان عضو صندوق اعتبارات خرد و کانون جوانان روستایی شهر مود شهرستان سربیشه از پروژه ها و طرح های شاخص زنان شهرستان فردوس در این بازدید آموزشی که به منظور آشنایی و شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه کشاورزی فردوس علی الخصوص در بخش زنان روستایی انجام شد ۲۵ نفر از زنان شهر مود شهرستان سربیشه از یک باب گاوداری ،شرکت تعاونی زنان و باغات انار بازدید کرده و پس از اقامه نماز در مرقد مطهر امامزدگان ، پایان بخش این بازدید آموزشی ترویجی نیز حضور در ابگرم معدنی فردوس بود .