برگزاری تور آموزشی - ترویجی (باغات زرشک) در راستای برنامه های آموزشی - ترویجی همچنین باتوجه به اهمیت لزوم برکنترل عوامل خسارتزای باغی ، تغذیه ،هرس اصولی باغات زرشک پس از برداشت و بهداشت باغات در فصل پاییز و زمستان تور آموزشی ترویجی در شهرستان قاین در باغات عباس آباد آرین شهر برگزار گردید . در ادامه پس از بازدید از چند کارگاه زرشک پاکنی و کارخانه سرخ خوشه قاین (کنستانتره)، از مرکز ترویج و توسعه فناوری زرشک و عناب کشور که در شهر نیمبلوک قائن واقع است بازدید به عمل آمد و در آنجا کارگاه آموزشی در خصوص زرشک توسط آقای مهندس حبیب اللهی و آقای دکتر عزیزی برگزار گردید . مدرسین دوره: مهندس موسوی مهندس حبیب اللهی دکتر عزیزی مکان برگزاری : شهرستان قائن - آرین شهر و اسلام آباد این دوره در دو بخش تئوری و عملی جهت آموزش باغداران پیشرو شهرستان درمیان اجرا گردید.