کارگاه آموزشی تهیه کمپوست تخصصی زیتون به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی ،( چهارشنبه۱۳ دی ماه 1402) کارگاه آموزشی تهیه کمپوست تخصصی زیتون درمحل شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب باحضور بهره برداران شرکت وکارشناسان مدیریت شهرستان برگزارگردید.لازم به ذکراست که باتوجه به خسارت سرمازدگی باغهای زیتون شرکت ودر پی بازدید کارشناسان سازمان توصیه به تهیه کود موردنظر ومصرف چالکود آن شد.لذا این کارگاه بااین هدف برگزارگردید.