باهماهنگی های اداره آموزش بهره برداران وهمکاران پرتلاش ادارات ترویج شهرستانهای فردوس ،قاین ،سرایان ،بشرویه و با عنایت به اهمیت ارائه یافته های نوین تحقیقاتی به بهره برداران بخش کشاورزی، همایش آموزشی مدیریت زمستانه باغات پسته باحضور آقای دکتر حکم آبادی از محققین برجسته کشوری  در24و25 دیماه سال جاری برگزارگردید باتوجه به اطلاع رسانی همکاران محترم اداره ترویج بیش از 400نفرازبهره برداران ازاین دوره آموزشی (حضوری ومجازی )استقبال کردند .دراین دوره آموزشی موارد تغذیه ای باغات پسته و کود دهی زمستانه و روش های آبشویی و اصلاح خاک توسط آقای دکتر حکم آبادی برای پسته کاران تشریح گردید.