کارگاه در روز یکشنبه مورخ 27/03/1402 در باغ آقای اردونی چاه مشاع حسین اباد با حضور 9 نفراز باغداران طرح محصول موضوعی انار برگزار گردید. در این کارگاه مطالبی توسط خانم مهندس فوادالدینی مسئول حفظ نباتات مدیریت، درباره روشهای کنترل آفات انار، استفاده از پرچم زدا، تله فرمونی و ملاحظات لازم در زمینه نصب این نمونه تله عنوان شد. سپس درباره اهمیت تغذیه درختان جهت افزایش عملکرد توضیحات لازم توسط خانم مهندس اسماعیلی مسئول واحد باغبانی ارائه گردید. درپایان ضمن انجام بازدید کارشناسی از باغات توسط کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی، توصیه های لازم در زمیته کنترل آفات سرشاخه خوار بویژه در درختان زردآلو، بادام و سیب به کشاورزان ارائه شد.