برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی تولید کمپوست خانگی در شهرستان زیرکوه -1403.3.22