کارگاه و کلاس آموزشی ترویجی کنترل و مدیریت علفهای هرز  به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، کارگاه آموزشی ترویجی،اصول کنترل و مدیریت علفهای هرز مزارع گندم و جو در روستای نوک و مشاع شهید منتظری بخش دستگردان توسط کارشناسان و مروجان مرکز برگزار و موارد ذیل برای کشاورزان بیان و تشریح گردید: اصول کنترل زراعی و شیمیایی علفهای هرز  شناسایی انواع علفهای هرز  نحوه خسارت زایی علفهای هرز در مزارع گندم و جو  کاربرد انواع علفکشها در مزارع گندم و جو  رعایت نکات لازم و مهم در هنگام سمپاشی جهت مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جو