کیل گیری باغ انار کاندیدای تولیدکننده برتر این محصول -شهرستان فردوس -آبان 1402

کیل گیری باغ انارآقای رضا جعفری با حضورمدیرمحترم باغبانی و آقای مهندس تعویذی و کارشناسان شهرستان درتاریخ 1402/8/17 انجام شد.