برگزاری ۵ کارگاه آموزشی مدیریت کشت غلات از ابتدا سال زراعی جدید درسربیشه کارگاه های آموزشی مدیریت کشت غلات از ابتدای شروع سال زراعی جدیدبا تاکید بر موارد ذیل برگزارگردید: 1-نکات مهم جهت آماده سازی زمین وتاکیدبر تسطیح لیزری وکاربرد چیزل وزیرشکن وحذف گاوآهن برگرداندار 2-بوجاری وضدعفونی بذور محلی درمواردی که امکان کاشت بذور گواهی شده به هردلیلی میسرنباشد. نوع ومیزان سموم طبق آخرین دستورالعملهای کارشناسی جهت مقابله با انواع سیاهکها ولکه برگی ها متفاوت خواهد بود. 3-استفاده ازبذورگواهی شده باتاکیدبرارقام مقاوم به شوری وخشکی با پتانسیل عملکردی بالا وسازگاربا اقلیم گرم وخشک مانند ارگ ،برزگرونارین 4-تلقیح وبذرمال نمودن بذور غلات قبل ازکاشت جهت مقابله با کمبودرطوبت اطراف بذر وبا هدف تغذیه کمکی واستقرار سریعتر ریشه درخاک بااستفاده از انواع بذرمالها مانند روی واسیدهیومیک 5-مدیریت کودهای پایه واستفاده ازسبد کودی شامل کودهای ازته،فسفاته وپتاسه به میزان کافی ودرزمانهای مشخص وبا کودهای موجوددرسبدشرکت خدمات حمایتی استان که اصالت آنها موردتایید می باشد. 6-جبران عدم مصرف کودهای فسفاته وپتاسه قبل ازکاشت با انواع کودهای فسفات وپتاس بالا قابل حل درآب با مصرف شربتی ومحلولپاشی منطبق با مراحل فنولوژی غلات 7-استفاده ازکودهای آلی وکودهای حیوانی فرآوری شده قبل ازکاشت 8-تاکیدبرکاشت مکانیزه غلات با اولویت کشت مستقیم وکم خاکورزی واستفاده ازانواع کف کارها باهدف سطح سبزمطلوب ومقابله با تنش شوری وخشکی درپایان نحوه بذرمال نمودن بذور به صورت عملی با بذرمال هیومیک اسید به میزان 1لیتردر100کیلوبذرآموزش داده شد.