همایش ارکان صندوق های اعتبارات خرد شهرستان فردوس

با حضور 48 نفر از زنان روستایی با محوریت کار افرینی و هنر مدیریت زمان در تاریخ 1402.4.11 با حضور استاد کیال برگزار شد و در این جلسه در خصوص ایجاد گروه در ایتا ، ایجاد روستا بازار و اهمیت ارسال تصاویر بحث و تبادل نظر شد )