آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بیرجند-بولوار شهدای عبادی-سازمان جهاد کشاورزی

تلفن تماس : 04-32227101 (056) 

دورنگار : 32226102 (056)

--

 به کانال رسمی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بپیوندید