بازدید باغداران پسته کار شهرستان فردوس از باغات پسته کرمان  ۴۵ نفر از پسته کاران و تعدادی از کارشناسان از چند طرح و پروژه درشهرستان های کرمان و رفسنجان بازدید نمودند.  دراین بازدید آموزشی از باغات پسته، طرح های سیستم آبیاری نوین،سیستم تزریق کود،سیستم آب شیرین کن و همچنین از کانون یادگیری پسته و پژوهشکده پسته کشور بازدید صورت گرفت