برگزاری اردوی جهادی مبارزه باکرم گلوگاه انار درروستای باغستان علیا باهمکاری صندوق خردزنان روستایی