جمع آوری انارهای آلوده توسط دانش آموزان مدرسه شهیدان محب راد اسلامیه فردوس به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس باهماهنگی وهمت اداره ترویج  وباتوجه به خسارت همه ساله کرم گلوگاه انار و لزوم فرهنگ سازی برای این موضوع و جمع آوری انارهای آلوده با همکاری شورای اسلامی شهراسلامیه از دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهیدان محب راد اسلامیه در حرکتی فرهنگ ساز خواسته شد تا با جمع آوری انارهای آلوده باغات درجهت ریشه کنی این آفت همیار باغداران باشند درهمین راستا مراسمی درمحل مدرسه باحضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر اسلامیه،مدیر جهادکشاورزی ،مدیر آموزش وپرورش،دانش آموزان و معلمان برگزار گردید وهدایایی به دانش آموزان فعال داده شد وانارهای آلوده جمع آوری شده معدوم گردید