برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی کسب وکار با موضوع : «نحوه تعامل با مشتری ویژه تشکلها و بانوان روستائی توانمند بخش مود شهرستان سربیشه» به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه : کارگاه آموزشی ترویجی کسب وکار هم زمان با روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی در محل نمایشگاه دائمی مود با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان، شرکت و مرکز کارافرینی کارا توسعه ترویج زانیار، نمایشگاه دائمی مود، مدیریت جهادکشاورزی سربیشه ، مرکز جهادکشاورزی مود و ۲۱ نفر از بانوان توانمند روستایی مورخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید. در این کارگاه خانم دکتر بخشی به نقش و اهمیت توکل به خداوند، خودشناسی، خودباوری، شناسایی مشتری ونیاز آن ، عرضه محصول با کیفیت و مشتری مداری اشاره کردند تا با انجام این راهکارها بانوان کارآفرین در عرصه اقتصادی بتوانند موفق و پایدار باشند.