در تاریخ 6/2/1402 از محل  مزرعه تحقیقی ترویجی لاین های مقاوم به شوری گندم در شرایط یکسان در محل چاه خیرآباد روستای مختاران از توابع بخش مود شهرستان سربیشه  توسط رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه و رییس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها در مدیریت هماهنگی ترویج و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی مود بازدید به عمل آمد.بررسی مقایسه ای رشد ارقام در شرایط یکسان در مرحله داشت انجام و توصیه های تخصصی لازم جهت ادامه کار و کیل گیری مزرعه به مجری طرح ارائه گردید.