توسعه کشت گیاهان دارویی وباغچه های خانگی توسط بانوان سخت کوش درشهرستان سربیشه رونق یافته وسبزیجات مصرفی توسط خانوارهاکشت وبهره برداری می رسد.