کارگاه آموزشی اهمیت تغذیه غلات وآشنایی باآفات وبیماریهای مهم به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه: یکشنبه(۲۷ فروردین)کارگاه آموزشی اهمیت تغذیه غلات وآشنایی باآفات وبیماریهای مهم دراین کارگاه با حضور بیش از ۶۰ نفر از کشاورزان دشت مرکزی وروستاهای حومه برگزارشد و برنکات ذیل تاکیدگردید: 1- اهمیت تغذیه غلات باکودهای سرک واستفاده ازریزمغذیها به صورت محلولپاشی 2- آشنایی با بیماری زنگ غلات وروش عملی تعیین حدبحرانی جهت مبارزه شیمیایی 3-آشنایی باآفت سن غلات وروش عملی تعیین جمعیت بحرانی جهت مبارزه شیمیایی 4- آشنایی با آفت شته غلات وروش عملی تعیین حدبحرانی جمعیت آفت جهت مبارره شیمیایی 5- معرفی تسهیلات کشاورزی در بخش های مختلف ۲۷ فروردین ۱۴۰۲  سالن نمازخانه مدیریت جهادکشاورزی سربیشه