برگزاری کارگاه تغذیه، آفات و بیماری های گلرنگ به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه: چهار شنبه(۱۶ فروردین )کارگاه آموزشی تغذیه ،آفات وبیماری های گلرنگ که این کارگاه با حضور مسئول حفظ نباتات شهرستان، مسئول زراعت شهرستان و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی درح برگزار گردیدو توصیه های مهم زراعی مرحله داشت این محصول و تأکید بر مبارزه به موقع با آفات مهم گلرنگ به کشاورزان آموزش داده شد در پایان جهت حمایت از کشت این محصول کود کلروپتاسیم بین گلرنگ کاران توزیع گردید.  ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ مزرعه گلرنگ درح