درراستای تبادل تجربیات، گردهمایی با هدف انتقال تجارب با اولویت محورهای ۱. بیمه محصولات کشاورزی ۲. کشاورزی قراردادی ۳. مباحث آموزشی ترویجی کشاورزی مبتنی بر فصل و منطقه ۴.ترویج فرهنگ زکات ۵. روز شهرستان و همچنین موفقیت های مددکاران /تسهیلگران/کشاورزان پیشرو/ تشکل ها / نظام صنفی و اتحادیه های بخش کشاورزی با حضور معاون محترم و روسای محترم ادارات داخلی مدیریت جهادکشاورزی ، روسای محترم ادارات تابعه ، مسئول زکات شهرستان ومدیرعامل محترم شرکت بیمه آتیه سازان سربیشه و نهبندان مورخ ۱۹/۱۰/ 1401ساعت ۹ صبح درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.‌ روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه