به همت اداره ترویج وحفظ نباتات جهادکشاورزی شهرستان نهبندان کارگاه آموزشی تغذیه و آشنایی با آفات خرما با تدریس خانم مهندس فواد الدینی مسئول حفظ نباتات صورت گرفت. در این کارگاه در خصوص‌ آشنایی با آفات کرم میوه خوار خرما و کنه گرد آلود و نحوه مبارزه، محلول پاشی و کود آبیاری مطالبی ارائه شد. این کارگاه با حضور ۱۳ نفر از بهره برداران در روستای چاهشند باغ خرما آقای سموری برگزار گردید. مورخه ۱۴۰۲.۱.۲۲