در تاریخ 1401/12/23 بازدید سرپرست مرکز جهاد کشاورزی میغان به همراه مقنی خبره شهرستان با حضور مالکین محترم از قنات روستاهای هیرد،کلاته حسن،حسین آباد قاسم و سیدال و کریم آباد میغان