بازدید مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۶ سرپرست مرکز جهاد کشاورزی دهک از دو واحد صنفی نانوایی حوزه این مرکز و نظارت بر کیفیت پخت نان ، قیمت و وزن چانه و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و ارائه خدمات و همچنین در خصوص تامین سوخت جایگزین ( نفت‌گاز) با توجه به تداوم برودت شدید هوا و افت فشار و قطعی گاز در منطقه پیگیری لازم صورت پذیرفت.