درتاریخ 1401.10.4جلسه تبیین دستورالعمل مزارع نوآوردرشهرستان نهبندان با حضور مدیرجهاد کشاورزی، رئیس محترم اداره منابع طبیعی ، رؤسای اداره و واحدها و مسئولین مراکز برگزار گردید. دراین جلسه  شناسایی ومعرفی کشاورزان نوآوردر حوزه های مختلف کشاورزی ، دامداری ، شیلات و منابع طبیعی  مورد تاکید قرار گرفت.