برگزاری کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر شهرستان قاین -1401.4.12

در این جلسه که با حضور همکاران بخش های تخصصی ، روسای مراکزوادارات تابعه شهرستان برگزار گردید فرآیند انتخاب کشاورزان برتر شهرستان تشریح و برهمکاری و دقت نظر همکاران در معرفی بهره برداران برتر شهرستان تاکید گردید.