برگزاری روزمزرعه با موضوع " مدیریت تغذیه مزارع پنبه "  1402.6.29-شهرستان سرایان -سایت الگویی ترویجی پنبه