اولین کاروان ترویجی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان سرایان در سال ۱۴۰۲ با موضوع مقایسه ارقام گندم در روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ در سایت الگویی و مزرعه نوآور خداداد ضیایی در موتورپمپ گلستان طالقانی با حضور مروجین ، کارشناسان و کشاورزان پیشرو برگزار گردید.همچنین در این برنامه از مزرعه نوآور بهره وری از منابع آب و خاک و کشت آفتابگردان با روش آبیاری تیپ بازدید به عمل آمد.