گردهمایی آموزشی نوغانداران شهرستان سرایان در سایت الگویی ترویجی پرورش کرم ابریشم ویژه صندوق های خرد زنان روستایی - روستای گردشگری مصعبی