کلاس آموزشی آشنایی با پروانه چوب خوار پسته (کرمانیا) با حضور بیش از ۴۰ نفر از پسته کاران شهر ایسک و روستای دوست آباد امروز پنج شنبه ۲۴ فروردین ماه برگزار گردید. در این کلاس کشاورزان با روشهای کنترل این آفت آشنا شدند. قابل ذکر است پروانه کرمانیا یکی از مهمترین آفات درختان پسته می باشد که در صورت عدم کنترل خسارت جبران ناپذیری به درختان وارد می کند.