ایجاد سایت جامع الگویی تولیدی ترویجی پرورش کرم ابریشم ویژه صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان سرایان در راستای توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین کسب درآمد پایدار برای جوامع زنان روستایی در تاریخ 1402/01/19تعداد 90 جعبه تخم نوغان در مرحله اول طرح بین پرورش دهندگان کرم ابریشم شهرستان سرایان توزیع گردید./. مخاطبان این طرح عمدتا زنان روستایی فعال و پیشرو ، تسهیلگران زن روستایی و اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان می باشند که با نظارت مستمر و برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های مهارتی در قالب سایت جامع الگویی تولیدی ترویجی پرورش کرم ابریشم ویژه صندوق های خرد زنان روستایی توصیه های لازم در تمام مراحل پرورش به نوغانداران ارائه می گردد