برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمستانه باغات پسته - 1401/11/6- سرایان