برگزاری بازدید آموزشی از شاخص های تولیدی شهرستان زیرکوه -1402/2/6- این بازدید با حضور مدیریت زراعت سازمان ، روسای تولیدات گیاهی شهرستان ها و کشاورزان پیشرو از باغ انگور محمدآباد،مزارع  جووگندم و مزرعه کشت تونلی خربزه صورت گرفت .