برگزاری روز مزرعه کشت گندم با استفاده از روش آبیاری تیپ - 1402/2/6- شهرستان زیرکوه با حضورمدیریت زراعت سازمان، روسای تولیدات گیاهی شهرستان ها و کشاورزان پیشرو