با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان، به مناسبت هفته بسیج ،کارگاه آموزش مهارتی هرس درختان پسته در مورخ 1401/8/30با حضور رییس مرکز جهاد کشاورزی بخش ماژان، فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهدای عبادی ماژان ، مسئول محترم تولیدات گیاهی شهرستان خوسف و کارشناسان مرکز در محل چاه پنج تن برگزار گردید . در این کارگاه تعداد 14نفر از پسته کاران بخش ماژان شرکت نمودند که در نهایت توضیحات کامل درباره نحوه و زمان هرس درختان پسته ارائه گردید و در پایان به صورت عملی چند درخت هرس گردید و به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد.