کیل گیری کاندید نمونه استانی جوآبی -دشت بجد شهرستان بیرجند-1402.3.23