سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند
و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما…
کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟…
زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و
چون همیشه امیدوار و سال نومبارک

طبق روال هرساله همزمان با روزهای پایانی سال واستقبال از بهار بانوان روستایی توانمندوهنرمند  محصولات وهنرهای دستی خودرادرمحلهای فروش خاص درستاداستان ومدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانها  به فروش می رسانند .