پروژه 1 مروجین  مسئول پهنه

 

شرح وظایف مروج مسئول پهنه
 شناسایی استعداد ها و ظرفیتهای موجود در توسعه کشاورزی در پهنه عملیاتی
 بررسی و شناسایی تنگناها و مشكلات موجود پهنه و ارائه طریق برای رفع آنها
 تعیین اولویتهای محصولی/موضوعی پهنه
 بررسی وضعیت موجود محصولات و موضوعات اولویت دار پهنه
 تهیه آمار و اطلاعات جامع پهنه و ورود اطلاعات در سامانه های مدنظر
 شناسایی، نیاز سنجی و اجرای برنامه های ترویجی و توانمند سازی بهره برداران
 شناسایی و تعیین نیار سنجی حماینی (نهاده ها، ماشین آلات و...) و ترویجی (آموزشی) برای توسعه کشاورزی پهنه
 اهتمام در انتقال دانش و یافته های تحقیقاتی بابهره گیری از کلیه ظرفیتهای بومی و علمی
 استفاده از ظرفیت شبكه عاملین غیر دولتی و جوامع محلی در پیشبرد اهداف مورد نظر در توسعه کشاورزی پهنه
 تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه کشاورزی پهنه تحت پوشش به تفكیک موضوع و محصول
 اجرای منظم و هدفمند برنامه های مورد نظر برای توسعه کشاورزی پهنه
 نظارت بر حسن اجرای برنامه های محول شده
 شرکت در جلسات کارگروهها، کمیته ها و هسته های فنی تخصصی و ارتباط مستمر با محققین معین و کارشناسان موضوعی بخش های اجرایی
 عندالزوم سایر امور محوله و ....

پروژه 2 مراکز جهاد کشاورزی دهستان

 

اهداف مراکز جهاد کشاورزی:

 

* پیگیری سیاستهای وزارتخانه در مراکز

* توسعه بخش کشاورزی از طریق پیاده سازی طرح ها

* تقویت مسایل ترویجی و آموزشي برای انتقال و کاربردی کردن دانش فنی

* مشارکت سایر بخش های وزارت متبوع در اجرای ماموریتها

* تقویت و توانمند سازی عاملین شبکه ترویج

* حمایت و هدایت از مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان مدیریت میدانی طرح ها و برنامه های توسعه کشاورزی در قالب وظایف حاکمیتی

شرح وظایف مراكز جهاد كشاورزي(حوزه دهستان)

1-برنامه ریزی و راهبری روند تولید محصولات مختلف کشاورزی

2- ترویج و توسعه کشت محصولات مختلف کشاورزی

3- شناسایی استعدادها و ظرفیتهای موجود در توسعه بخش کشاورزی

4- بررسی، شناسایی و ارائه طریق جهت رفع تنگناها و مشکلات موجود

5- برنامه ریزی و راهبری بخش غیر دولتی در پیاجرای طرح ها و پروژه ها

6- فراهم سازی تمهیدات لازم جهت توسعه و تقویت تشکلها

7- حمایت فنب و حرفه ای از تشکلها و بخش غیر دولتی در پیشبرد امور بخش کشاورزی

8- نظارت مستمر بر عملکرد تشکلها و بخش غیر دولتی

9- مدیریت روند راه یافته های نوین به بهره برداران

10- برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت عمومی در راستای پیشبرد امور بخش کشاورزی

11- مدیریت بر استقرار و بهره برداری از شبکه دانش و اطلاعات بخش کشاورزی

12- ساماندهی بازارها و شبکه توزیع محلی

13- پایش مستمر و نظارت بر مالکیت و بهره برداری از عرصه های اراضی

14- بررسی صلاحیت ، جذب و ساماندهی پیمانکاران بخش خصوصی

15- پایش مستمر و نظارت بر سلامت منابع گیاهی موجود

16- پایش مستمر روند حفظ و احیا و بهره برداری از منابع پایه (آب و خاک)

پروژه 3 انتخاب، بکارگیری و حمایت از مددکاران ترویجی

يكي از عناصر و عوامل اساسي در شبكه ملي ترويج، نيروي انساني است كه در توسعه كشاورزي نقش موثر و بسزايي دارد. مروري گذرا بر استراتژيهاي حاكم بر برنامه هاي توسعه اجتماعي – اقتصادي كشور در چند دهه اخير حاكي از آن است كه استفاده از نيروهاي مردمي و مشاركت آنها در انتقال دانش فني و ارتقاء مهارتهاي خويش، اداره امور، واگذاري برخي فعاليتهاي دستگاههاي اداري به بخش خصوصي و غير دولتي از محورهاي مهم و قابل توجه در برنامه ها بوده است. لذا به منظور استقرار شبكه ترويج در مناطق روستايي و گسترش آن تا اقصي نقاط كشور و همچنين با توجه به پراكندگي مناطق روستايي، وجود اقليمهاي متفاوت و تنوع در محصولات كشاورزي ايجاب مي كند كه در چنين شرايطي از نيروهاي داوطلب بومي و پيشرو و برخاسته از جامعه روستايي در بخش كشاورزي استفاده شود تا از اين طريق زمينه جريان دوسويه بودن اطلاعات و ايجاد ارتباط ميان كارگزاران و جامعه توليد كننده و بهره برداران در يك شبكه نظام مند فراهم شود.

پروژه 4 استقرار شبکه خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در بخش کشاورزی

اهداف

هدف کلی :

فراهم کردن زمینه های لازم برای استقرار شبکه خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در بخش کشاورزی

 

اهداف اختصاصی :

- افزایش پوشش خدمات مشاوره ای و فنی کشاورزی برای بهره برداران کشاورزی کشور

- فراهم کردن زمینه اشتغال و بکارگیری بخشی از دانش آموختگان بخش کشاورزی در عرصه های تولید

- ارتقاء سطح دانش و مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی

- تسریع در انتقال یافته های علمی و تحقیقاتی به بخش کشاورزی

- ارتقاء کمی وکیفی راندمان تولید در واحدهای بهره برداری

- کاهش هزینه ها ، افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی کشاورزان

- جلب مشارکت بخش غیر دولتی در انجام فعالیت های قابل واگذاری بخش کشاورزی

- افزایش اثربخشی اعتبارات دولتی

- تجاری سازی تولید از طریق اصلاح نظام مدیریت تولید

- ارتقاء بهره وری در بخش

 

مستندات قانونی

1- سیاستهای اجرائی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- بند (ی) ماده (18) قانون برنامه چهارم مبنی برایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان وبهره برداران به منظور گسترش آموزش وترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی وتعاونی به میزان حداقل30% تولیدکنندگان و بهره ­برداران

3- به استناد مواد 102 - 136 – 140 – 145 و 156 قانون برنامه چهارم دولت محترم جمهوری اسلامی ایران ، کاهش تصدی­گری های دولتی و واگذاری امور به بخش غیر دولتی از طریق ساز و کارهای مناسب پیش بینی شده ، صورت خواهد گرفت .

4- ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوبه شماره 31426/ت 26977هـ مورخ 1/7/1381 هیات وزیران با اصلاحات بعدی)

 

مفاهیم

1- شرکت خدمات ‌مشاوره‌اي، فني و مهندسي کشاورزي: به ساختاری که دارای یک نظام حقوقی مستقل بوده ودر قالب غیر دولتی نسبت به مهندسی نمودن فرایند تولید و اراﺋه خدمات فنی و مشاوره ای بخش کشاورزی اقدام مي نماید، اتلاق مي شود.

2- خدمات ‌مشاوره‌اي: عبارت است از ارائه هر نوع مشاوره، راهنمايي و آموزش در امور فني، توليدي، اداري، بازرگاني، مالي و ساير امور مربوط به کشاورزي و همچنين نظارت فني بر فرآيند توليد در عرصه‌هاي زراعي، باغي، دامي و منابع طبيعي و صنايع وابسته به کشاورزي.

3- خدمات فني و مهندسي کشاورزي: عبارت است از کليه خدمات اجرايي در زمينه های کشاورزي نظير: گياهپزشکي، مکانيزاسيون کشاورزي، تأمين و توزيع نهاده‌هاي کشاورزي، خدمات بازرگاني، خدمات مالي و بيمه اي و ساير خدمات مرتبط.