کیل گیری باغ پسته کاندید تولیدکننده برتر استانی -1402.6.7 - شهرستان فردوس - کیل گیری در محل باغ آقای مصطفی مرادی با حضور آقای مهندس غوث رئیس محترم اداره هماهنگی ترویج و آقای مهندس دوریشی و آقای مهندس خسروی از معاونت تولیدات گیاهی سازمان برگزار شد.