در راستای ترویج کشت نشایی سبزی و صیفی در جامعه روستایی، اداره آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان بیرجند اقدام به خرید و توزیع نشاء در بین زنان روستایی نمود. در این طرح بیش از 4900 اصله نشاء انواع سبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل در بین زنان روستایی شکراب، دل آباد، سورگ، پیرنج، چهکند، پسوج، بجد و سرچاه تازیان توزیع گردید.