برگزاری دوره آموزشی بازاریابی محصولات و فرآورده های کشاورزی ونحوه ایجاد و توسعه استارتاپ های کشاورزی -شهرستان سربیشه 1401.10.13