به همت همکاران پرتلاش اداره ترویج شهرستان قاینات بازدید از سایت الگویی محصول سالم‌ واستاندارد روستای محمدآباد سفلی –-شهرستان قاین -استان خراسان جنوبی انجام پذیرفت گلخانه آلوئه وار با محصولات استاندارد متعلق به سرکار خانم رشیده زعفرانی :تولید کننده محصول آلوئه ورا سایت الگویی محصول گواهی شده می باشد این بازدیباحضور  تابعین واعضاصندوقهای اعتبارات خرد شهرستان ، رئيس اداره ترویج شهرستان وکارشناسان مراکز خدمات و کارشناسان تخصصی برگزارگردید
هدف : فرهنگسازی تولید محصولات سالم واستاندارد،نحوه اخذگواهی محصول سالم ،توانمند سازی، زنان روستایی و ترویج و فرهنگ سازی جهت تولید محصول سالم وگواهی شده
با انتخاب سایت الگویی و ارائه اموزش های لازم تخصصی
۱۴۰۱/۷/18 مدیریت هماهنگی ترویج استان خراسان جنوبی

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاینات

اداره ترویج شهرستان